Your Guide to China> Hebei Province>>Qinhuangdao Municipality>>Haigang District >Zhucaoying Town(河北秦皇岛海港区驻操营镇)

Zhucaoying Town, A division of Haigang District,Hebei Province

In Chinese: 驻操营镇
In Pinyin: ;
Administrative Division Code : 130323107;
Post Code : 066300;
Calling Code : 0335
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 冀C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 130323
Area Coverage: 243 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Xiguan Village 西关村委会 Xī Guān Cūn Wēi Huì Village
Mengzhuang Village 孟庄村委会 Mèng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Guozhuang Village 郭庄村委会 Guō Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nanguan Village 南关村委会 Nán Guān Cūn Wēi Huì Village
Cuizhuang Village 崔庄村委会 Cuī Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongwangzhuang Village 东王庄村委会 Dōng Wáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Majiayu Village 马家峪村委会 Mǎ Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Zouliuhe Village 邹刘贺村委会 Zōu Líu Hè Cūn Wēi Huì Village
Dongjiakou Village 董家口村委会 Dǒng Jiā Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Zhangzhuang Village 张庄村委会 Zhāng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chazhuang Village 查庄村委会 Chá Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Banbishan Village 半壁山村委会 Bàn Bì Shān Cūn Wēi Huì Village
Zhuanghe Village 庄河村委会 Zhuāng Hé Cūn Wēi Huì Village
Chengziyu Village 城子峪村委会 Chéng Zǐ Yù Cūn Wēi Huì Village
Shuimensi Village 水门寺村委会 Shuǐ Mén Sì Cūn Wēi Huì Village
Gongjialou Village 龚家楼村委会 Gōng Jiā Lóu Cūn Wēi Huì Village
Changcheng Village 长城村委会 Cháng Chéng Cūn Wēi Huì Village
Dongshangen Village 东山根村委会 Dōng Shān Gēn Cūn Wēi Huì Village
Pingdingyu Village 平顶峪村委会 Píng Dǐng Yù Cūn Wēi Huì Village
Banchangyu Village 板厂峪村委会 Bǎn Chǎng Yù Cūn Wēi Huì Village
Liuwafang Village 六瓦房村委会 Lìu Wǎ Fáng Cūn Wēi Huì Village
Yiyuankou Village 义院口村委会 Yì Yuàn Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Naziyu Village 拿子峪村委会 Ná Zǐ Yù Cūn Wēi Huì Village
Yangjiangshan Village 杨蒋山村委会 Yáng Jiǎng Shān Cūn Wēi Huì Village
Limaoda Village 李毛大村委会 Lǐ Máo Dà Cūn Wēi Huì Village
Tangsu Village 唐苏村委会 Táng Sū Cūn Wēi Huì Village
Gongzhuang Village 龚庄村委会 Gōng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wangzhuang Village 王庄村委会 Wáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wuzhuang Village 吴庄村委会 Wú Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liujiafang Village 刘家房村委会 Líu Jiā Fáng Cūn Wēi Huì Village
Huachangyu Village 花厂峪村委会 Huā Chǎng Yù Cūn Wēi Huì Village
Beigou Village 北沟村委会 Běi Gōu Cūn Wēi Huì Village
Huangtuying Village 黄土营村委会 Huáng Tǔ Yíng Cūn Wēi Huì Village
Dongbuluo Village 东部落村委会 Dōng Bù Luō Cūn Wēi Huì Village
Wangtiezhuang Village 王铁庄村委会 Wáng Tiě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wangjiayu Village 王家峪村委会 Wáng Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Wenzhuang Village 温庄村委会 Wēn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chengzhuang Village 程庄村委会 Chéng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Lijiazhuang Village 李家庄村委会 Lǐ Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Hezhuang Village 何庄村委会 Hé Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhangyanzi Village 张岩子村委会 Zhāng Yán Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shanshuiyu Village 山水峪村委会 Shān Shuǐ Yù Cūn Wēi Huì Village
Longquanzhuang Village 龙泉庄村委会 Lóng Quán Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoheying Village 小河营村委会 Xiǎo Hé Yíng Cūn Wēi Huì Village
Xigou Village 西沟村委会 Xī Gōu Cūn Wēi Huì Village
Jiumenkou Village 九门口村委会 Jǐu Mén Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Huangtuling Village 黄土岭村委会 Huáng Tǔ Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Donghezhuang Village 东贺庄村委会 Dōng Hè Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Ganchengzi Village 甘城子村委会 Gān Chéng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Dadaoling Village 大道岭村委会 Dà Dào Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Pingfangyu Village 平房峪村委会 Píng Fáng Yù Cūn Wēi Huì Village
Wangjialou Village 王家楼村委会 Wáng Jiā Lóu Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wenhualu Sub-District [in Chinese] 文化路街道
Haibinlu Sub-District [in Chinese] 海滨路街道
Beihuanlu Sub-District [in Chinese] 北环路街道
Jianshedajie Sub-District [in Chinese] 建设大街街道
Hedong Sub-District [in Chinese] 河东街道
Xiganglu Sub-District [in Chinese] 西港路街道
Yanshandajie Sub-District [in Chinese] 燕山大街街道
Gangchengdajie Sub-District [in Chinese] 港城大街街道
Donghuanlu Sub-District [in Chinese] 东环路街道

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12