Your Guide to China> Hebei Province>>Qinhuangdao Municipality>>Funing District >Yuguan Town(河北秦皇岛抚宁区榆关镇)

Yuguan Town, A division of Funing District,Hebei Province

In Chinese: 榆关镇
In Pinyin: Yú Guān Zhèn ;
Administrative Division Code : 130323102;
Post Code : 066300;
Calling Code : 0335
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 冀C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 130323
Area Coverage: 154.4 square kilometers;
Population : 49,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Fumazhai Village 驸马寨村委会 Fù Mǎ Zhài Cūn Wēi Huì Village
Jiazhuang Village 贾庄村委会 Jiǎ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xingfuzhuang Village 兴福庄村委会 Xīng Fú Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wuwangzhuang Village 五王庄村委会 Wǔ Wáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yongshunzhuang Village 永顺庄村委会 Yǒng Shùn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Houzhuang Village 后庄村委会 Hòu Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yuguan Village 榆关村委会 Yú Guān Cūn Wēi Huì Village
Hexi Village 河西村委会 Hé Xī Cūn Wēi Huì Village
Rongzhuang Village 荣庄村委会 Róng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Hanyizhuang Village 韩义庄村委会 Hán Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Daliuzhuang Village 大刘庄村委会 Dà Líu Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Cuilizhuang Village 崔李庄村委会 Cuī Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Gaojiadian Village 高家店村委会 Gāo Jiā Diàn Cūn Wēi Huì Village
Dami Hetou Village 大米河头村委会 Dà Mǐ Hé Tóu Cūn Wēi Huì Village
Shahe Village 沙河村委会 Shā Hé Cūn Wēi Huì Village
Xiling Village 西岭村委会 Xī Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Zicaowu Village 紫草坞村委会 Zǐ Cǎo Wù Cūn Wēi Huì Village
Dongdian Village 东甸村委会 Dōng Diàn Cūn Wēi Huì Village
Tieguanying Village 铁官营村委会 Tiě Guān Yíng Cūn Wēi Huì Village
Yanggezhuang Village 杨各庄村委会 Yáng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhengjiadian Village 郑家店村委会 Zhèng Jiā Diàn Cūn Wēi Huì Village
Dongxinzhai Village 东新寨村委会 Dōng Xīn Zhài Cūn Wēi Huì Village
Xinglongzhai Village 兴隆寨村委会 Xīng Lōng Zhài Cūn Wēi Huì Village
Boshiying Village 博士营村委会 Bó Shì Yíng Cūn Wēi Huì Village
Niewei Village 聂囗村委会 Niè Wéi Cūn Wēi Huì Village
Yanziwei Village 岩子囗村委会 Yán Zǐ Wéi Cūn Wēi Huì Village
Anzhuang Village 安庄村委会 ān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wenjiazhuang Village 温家庄村委会 Wēn Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shaogongzhai Village 捎弓寨村委会 Shāo Gōng Zhài Cūn Wēi Huì Village
Xiulizhuang Village 修理庄村委会 Xīu Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Lanshan Village 岚山村委会 Lán Shān Cūn Wēi Huì Village
Taishang Village 台上村委会 Tāi Shàng Cūn Wēi Huì Village
Fengzhuang Village 冯庄村委会 Féng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Longkoudian Village 龙口店村委会 Lóng Kǒu Diàn Cūn Wēi Huì Village
Fuzhuang Village 付庄村委会 Fù Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beidongzhuang Village 北董庄村委会 Běi Dǒng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongzhou Village 东周村委会 Dōng Zhōu Cūn Wēi Huì Village
Xizhou Village 西周村委会 Xī Zhōu Cūn Wēi Huì Village
Beiyu Jiagou Village 北郁家沟村委会 Běi Yù Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiyu Jiagou Village 西郁家沟村委会 Xī Yù Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Wangjiazhuang Village 王家庄村委会 Wáng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaozhuang Village 肖庄村委会 Xiāo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Lizhuang Village 李庄村委会 Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Quanyangou Village 泉眼沟村委会 Quán Yǎn Gōu Cūn Wēi Huì Village
Longyao Village 龙腰村委会 Lóng Yāo Cūn Wēi Huì Village
Beichechang Village 北车厂村委会 Běi Chē Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Shimen Village 石门村委会 Shí Mén Cūn Wēi Huì Village
Shangxu Gezhuang Village 上徐各庄村委会 Shàng Xú Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaxu Gezhuang Village 下徐各庄村委会 Xià Xú Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wa′erzhuang Village 洼儿庄村委会 Wā ér Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongzhuang Village 董庄村委会 Dǒng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Daishantou Village 代山头村委会 Dài Shān Tóu Cūn Wēi Huì Village
Wangzidian Village 往子店村委会 Wǎng Zǐ Diàn Cūn Wēi Huì Village
Niutizhai Village 牛蹄寨村委会 Níu Tí Zhài Cūn Wēi Huì Village
Ya′eryu Village 鸭儿峪村委会 Yā ér Yù Cūn Wēi Huì Village
Xiangfang Village 香房村委会 Xiāng Fáng Cūn Wēi Huì Village
Beizhifang Village 北纸房村委会 Běi Zhǐ Fáng Cūn Wēi Huì Village
Wazigou Village 洼子沟村委会 Wā Zǐ Gōu Cūn Wēi Huì Village
Baijialing Village 白家岭村委会 Bái Jiā Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Guanshi Donggou Village 关石东沟村委会 Guān Shí Dōng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Guanshi Xigou Village 关石西沟村委会 Guān Shí Xī Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiaoxin Lizhuang Village 小新立庄村委会 Xiǎo Xīn Lì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Daxin Lizhuang Village 大新立庄村委会 Dà Xīn Lì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoketuo Village 小科坨村委会 Xiǎo Kē Tuó Cūn Wēi Huì Village
Daketuo Village 大科坨村委会 Dà Kē Tuó Cūn Wēi Huì Village
Sihoutou Village 寺后头村委会 Sì Hòu Tóu Cūn Wēi Huì Village
Guchengzi Village 古城子村委会 Gǔ Chéng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Pangjiagou Village 庞家沟村委会 Páng Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Lvzhuang Village 吕庄村委会 Lǚ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Pingshinan Village 平市南村委会 Píng Shì Nán Cūn Wēi Huì Village
Pingshibei Village 平市北村委会 Píng Shì Běi Cūn Wēi Huì Village
Huangdi Village 荒地村委会 Huāng Dì Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Licheng Sub-District [in Chinese] 骊城街道
Nandaihe Sub-District [in Chinese] 南戴河街道
Funing Town [in Chinese] 抚宁镇
Liushouying Town [in Chinese] 留守营镇
Niutouya Town [in Chinese] 牛头崖镇
Shimenzhai Town [in Chinese] 石门寨镇
Taiying Town [in Chinese] 台营镇
Daxinzhai Town [in Chinese] 大新寨镇
Zhucaoying Town [in Chinese] 驻操营镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12