Your Guide to China> Zhejiang Province>>Wenzhou Municipality>>Pingyang County >Xiaojiang Town(浙江温州平阳县萧江镇)

Xiaojiang Town, A division of Pingyang County,Zhejiang Province

In Chinese: 萧江镇
In Pinyin: Xiāo Jiāng Zhèn ;
Administrative Division Code : 330326103;
Post Code : 325402;
Calling Code : 0577
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330326
Area Coverage: 36.8 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shengli Community 胜利社区 Shēng Lì Shè Qū Community
Shuangrong Community 双榕社区 Shuāng Róng Shè Qū Community
Yanhe Community 沿河社区 Yán Hé Shè Qū Community
Zhuangli Community 庄里社区 Zhuāng Lǐ Shè Qū Community
Xiaojiang Village 萧江村委会 Xiāo Jiāng Cūn Wēi Huì Village
Daikou Village 岱口村委会 Dài Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Jiangbianxiao Village 江边萧村委会 Jiāng Biān Xiāo Cūn Wēi Huì Village
Xilu Village 西炉村委会 Xī Lú Cūn Wēi Huì Village
Qinglong Village 青龙村委会 Qīng Lóng Cūn Wēi Huì Village
Maojiachu Village 毛家处村委会 Máo Jiā Chù Cūn Wēi Huì Village
Zhijiahe Village 直浃河村委会 Zhí Jiā Hé Cūn Wēi Huì Village
Lihou Village 立后村委会 Lì Hòu Cūn Wēi Huì Village
Panhui Village 潘汇村委会 Pān Huì Cūn Wēi Huì Village
Pannan Village 潘南村委会 Pān Nán Cūn Wēi Huì Village
Sidawu Village 四大屋村委会 Sì Dà Wū Cūn Wēi Huì Village
Jiadi Village 浃底村委会 Jiā Dǐ Cūn Wēi Huì Village
Luomatou Village 落马头村委会 Luō Mǎ Tóu Cūn Wēi Huì Village
Luoma Village 落马村委会 Luō Mǎ Cūn Wēi Huì Village
Hetouyang Village 河头洋村 Hé Tóu Yáng Cūn Village
Yufeng Village 裕丰村委会 Yù Fēng Cūn Wēi Huì Village
Shanxiayang Village 山下洋村 Shān Xià Yáng Cūn Village
Shanqiao Village 山桥村委会 Shān Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Xiazhai Village 夏宅村委会 Xià Zhái Cūn Wēi Huì Village
Houlin Village 后林村委会 Hòu Lín Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiashan Village 张家山村委会 Zhāng Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Fengtou Village 凤头村委会 Fèng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Qianhetou Village 前河头村委会 Qián Hé Tóu Cūn Wēi Huì Village
Qianlin Village 前林村委会 Qián Lín Cūn Wēi Huì Village
Danpu Village 淡浦村委会 Dàn Pǔ Cūn Wēi Huì Village
Shanghui Village 上汇村委会 Shàng Huì Cūn Wēi Huì Village
Gaoli Village 高黎村委会 Gāo Lí Cūn Wēi Huì Village
Shangzhai Village 上宅村委会 Shàng Zhái Cūn Wēi Huì Village
Lanhuaqiao Village 兰花桥村委会 Lán Huā Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Xiahui Village 下汇村委会 Xià Huì Cūn Wēi Huì Village
Xiaqiao Village 夏桥村委会 Xià Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Pukou Village 浦口村委会 Pǔ Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Xiahouyang Village 夏后洋村 Xià Hòu Yáng Cūn Village
Yongmen Village 永门村委会 Yǒng Mén Cūn Wēi Huì Village
Qipanqiao Village 棋盘桥村委会 Qí Pán Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Hezheng Village 河峥村委会 Hé Zhēng Cūn Wēi Huì Village
Shangyuan Village 上园村委会 Shàng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Qiancun Village 前村村委会 Qián Cūn Cūn Wēi Huì Village
Aodikeng Village 岙底坑村委会 ào Dǐ Kēng Cūn Wēi Huì Village
Menqianyang Village 门前洋村 Mén Qián Yáng Cūn Village
Yeduan Village 叶段村委会 Yè Duàn Cūn Wēi Huì Village
Hepu Village 河浦村委会 Hé Pǔ Cūn Wēi Huì Village
Hekun Village 河坤村委会 Hé Kūn Cūn Wēi Huì Village
Shengguang Village 胜光村委会 Shēng Guāng Cūn Wēi Huì Village
Hehu Village 鹤湖村委会 Hè Hú Cūn Wēi Huì Village
Yangmeizhuang Village 杨梅庄村委会 Yáng Méi Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zengshan Village 曾山村委会 Zēng Shān Cūn Wēi Huì Village
Taoling Village 桃岭村委会 Táo Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Taoyuan Village 桃源村委会 Táo Yuán Cūn Wēi Huì Village
Bao′ao Village 包岙村委会 Bāo ào Cūn Wēi Huì Village
Taxia Village 塔下村委会 Tǎ Xià Cūn Wēi Huì Village
Yanshan Village 岩山村委会 Yán Shān Cūn Wēi Huì Village
Xingyuan Village 兴源村委会 Xīng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Kunyang Town [in Chinese] 昆阳镇
Aojiang Town [in Chinese] 鳌江镇
Shuitou Town [in Chinese] 水头镇
Mabu Town [in Chinese] 麻步镇
Tengjiao Town [in Chinese] 腾蛟镇
Qiancang Town [in Chinese] 钱仓镇
Shanmen Town [in Chinese] 山门镇
Shunxi Town [in Chinese] 顺溪镇
Nanyan Town [in Chinese] 南雁镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12