Your Guide to China> Shanxi Province>>Shuozhou Municipality>>Youyu County >Weiyuan Town(山西朔州右玉县威远镇)

Weiyuan Town, A division of Youyu County,Shanxi Province

In Chinese: 威远镇
In Pinyin: Wēi Yuǎn Zhèn ;
Administrative Division Code : 140623102;
Post Code : 036000;
Calling Code : 0349
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 晋F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 140623
Area Coverage: 258 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Weiyuan Village 威远村委会 Wēi Yuǎn Cūn Wēi Huì Village
Weipingbu Village 威坪堡村委会 Wēi Píng Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Dongwangzhuang Village 东王庄村委会 Dōng Wáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaojia Village Committee 肖家村委会 Xiāo Jiā Cūn Wēi Huì Village Committee
Xujia Village Committee 徐家村委会 Xú Jiā Cūn Wēi Huì Village Committee
Fangjiabu Village 方家堡村委会 Fāng Jiā Bǔ Cūn Wēi Huì Village
Liulizhuang Village 六里庄村委会 Lìu Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Huoshaowa Village 火烧洼村委会 Huǒ Shāo Wā Cūn Wēi Huì Village
Qigan Village Committee 棋杆村委会 Qí Gān Cūn Wēi Huì Village Committee
Yanshanwu Village 沿山吾村委会 Yán Shān Wú Cūn Wēi Huì Village
Niujiabu Village 牛家堡村委会 Níu Jiā Bǔ Cūn Wēi Huì Village
Nanbali Village 南八里村委会 Nán Bā Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Shu′erzhao Village 树儿照村委会 Shù ér Zhào Cūn Wēi Huì Village
Jinshiwan Village 进士湾村委会 Jìn Shì Wān Cūn Wēi Huì Village
Xindunwan Village 新墩湾村委会 Xīn Dūn Wān Cūn Wēi Huì Village
Baitangzi Village 白塘子村委会 Bái Táng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Gucheng Village 古城村委会 Gǔ Chéng Cūn Wēi Huì Village
Housuobu Village 后所堡村委会 Hòu Suǒ Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Shuanghetun Village 双合屯村委会 Shuāng Hé Tún Cūn Wēi Huì Village
Fanjiabu Village 范家堡村委会 Fàn Jiā Bǔ Cūn Wēi Huì Village
Changmenpu Village 常门铺村委会 Cháng Mén Pū Cūn Wēi Huì Village
Yuchengzhuang Village 玉成庄村委会 Yù Chéng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Taizi Village Committee 台子村委会 Tāi Zǐ Cūn Wēi Huì Village Committee
Gengjiagou Village 耿家沟村委会 Gěng Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Huajiasi Village 花家寺村委会 Huā Jiā Sì Cūn Wēi Huì Village
Nancheng Jiayao Village 南程家窑村委会 Nán Chéng Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Beishi Lipu Village Committee 北十里铺村委会 Běi Shí Lǐ Pū Cūn Wēi Huì Village Committee
Zhangqian Huling Village 张千户岭村委会 Zhāng Qiān Hù Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Dongliu Jiayao Village 东刘家窑村委会 Dōng Líu Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Houlin Village Committee 候林村委会 Hòu Lín Cūn Wēi Huì Village Committee
Xinbu Village 辛堡村委会 Xīn Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Weidong Village 威东村委会 Wēi Dōng Cūn Wēi Huì Village
Maojialing Village 毛家岭村委会 Máo Jiā Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Niuchangping Village 牛场坪村委会 Níu Chǎng Píng Cūn Wēi Huì Village
Fanjiayao Village 樊家窑村委会 Fán Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Yejiayao Village 叶家窑村委会 Yè Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Xincun Village 辛村村委会 Xīn Cūn Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Xincheng Town [in Chinese] 新城镇
Youwei Town [in Chinese] 右卫镇
Yuanbaozi Town [in Chinese] 元堡子镇
Niuxinbao Township [in Chinese] 牛心堡乡
Baitouli Township [in Chinese] 白头里乡
Gaojiabao Township [in Chinese] 高家堡乡
Dingjiayao Township [in Chinese] 丁家窑乡
Yangqianhe Township [in Chinese] 杨千河乡
Lidayao Township [in Chinese] 李达窑乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12