Your Guide to China> Hebei Province>>Qinhuangdao Municipality>>Haigang District >Shimenzhai Town(河北秦皇岛海港区石门寨镇)

Shimenzhai Town, A division of Haigang District,Hebei Province

In Chinese: 石门寨镇
In Pinyin: Shí Mén Zhài Zhèn ;
Administrative Division Code : 130323104;
Post Code : 066300;
Calling Code : 0335
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 冀C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 130323

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Beixiejie Village 北斜街村委会 Běi Xié Jiē Cūn Wēi Huì Village
Nanguan Village 南关村委会 Nán Guān Cūn Wēi Huì Village
Gaojing Village 高井村委会 Gāo Jǐng Cūn Wēi Huì Village
Shunchengjie Village 顺城街村委会 Shùn Chéng Jiē Cūn Wēi Huì Village
Beihe Village 北河村委会 Běi Hé Cūn Wēi Huì Village
Yangjiaping Village 杨家坪村委会 Yáng Jiā Píng Cūn Wēi Huì Village
Qiuzhuang Village 邱庄村委会 Qīu Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beizhaozhuang Village 北赵庄村委会 Běi Zhào Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nanyu Village 南峪村委会 Nán Yù Cūn Wēi Huì Village
Beiyu Village 北峪村委会 Běi Yù Cūn Wēi Huì Village
Huanxiling Village 欢喜岭村委会 Huān Xǐ Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Xiajiayu Village 夏家峪村委会 Xià Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Heishan Yaohou Village 黑山窑后村委会 Hēi Shān Yáo Hòu Cūn Wēi Huì Village
Heishan Yaoqian Village 黑山窑前村委会 Hēi Shān Yáo Qián Cūn Wēi Huì Village
Fushuizhai Village 付水寨村委会 Fù Shuǐ Zhài Cūn Wēi Huì Village
Liujiang Village 柳江村委会 Lǐu Jiāng Cūn Wēi Huì Village
Panzhuang Village 潘庄村委会 Pān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Donghouzhuang Village 东侯庄村委会 Dōng Hóu Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Bianzhuang Village 卞庄村委会 Biàn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wangmuzhuang Village 王木庄村委会 Wáng Mù Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nanlinzi Village 南林子村委会 Nán Lín Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Beilinzi Village 北林子村委会 Běi Lín Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Nandiao Buluo Village 南刁部落村委会 Nán Diāo Bù Luō Cūn Wēi Huì Village
Beidiao Buluo Village 北刁部落村委会 Běi Diāo Bù Luō Cūn Wēi Huì Village
Yashuihe Village 鸭水河村委会 Yā Shuǐ Hé Cūn Wēi Huì Village
Pantaoyu Village 蟠桃峪村委会 Pán Táo Yù Cūn Wēi Huì Village
Xiapingshan Village 下平山村委会 Xià Píng Shān Cūn Wēi Huì Village
Shangpingshan Village 上平山村委会 Shàng Píng Shān Cūn Wēi Huì Village
Gushiyu Village 孤石峪村委会 Gū Shí Yù Cūn Wēi Huì Village
Liuguanyu Village 柳观峪村委会 Lǐu Guān Yù Cūn Wēi Huì Village
Shanyangzhai Village 山羊寨村委会 Shān Yáng Zhài Cūn Wēi Huì Village
Liutiaozhuang Village 柳条庄村委会 Lǐu Tiáo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Laoling Village 老岭村委会 Lǎo Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Yanjiayu Village 闫家峪村委会 Yán Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Laoguanyu Village 老观峪村委会 Lǎo Guān Yù Cūn Wēi Huì Village
Lihegou Village 李河沟村委会 Lǐ Hé Gōu Cūn Wēi Huì Village
Chechang Village 车厂村委会 Chē Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Qiuziyu Village 秋子峪村委会 Qīu Zǐ Yù Cūn Wēi Huì Village
Zhangzhaozhuang Village 张赵庄村委会 Zhāng Zhào Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beiyangzhuang Village 北杨庄村委会 Běi Yáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dabang Shuiya Village 大傍水崖村委会 Dà Bàng Shuǐ Yá Cūn Wēi Huì Village
Beiweizhuang Village 北未庄村委会 Běi Wèi Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beizhuangtuo Village 北庄坨村委会 Běi Zhuāng Tuó Cūn Wēi Huì Village
Xiaobang Shuiya Village 小傍水崖村委会 Xiǎo Bàng Shuǐ Yá Cūn Wēi Huì Village
Heiyugou Village 黑峪沟村委会 Hēi Yù Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xishang Zhuangtuo Village 西上庄坨村委会 Xī Shàng Zhuāng Tuó Cūn Wēi Huì Village
Shangzhuangtuo Village 上庄坨村委会 Shàng Zhuāng Tuó Cūn Wēi Huì Village
Shaguodian Village 沙锅店村委会 Shā Guō Diàn Cūn Wēi Huì Village
Chaoshuiyu Village 潮水峪村委会 Cháo Shuǐ Yù Cūn Wēi Huì Village
Huaishudian Village 槐树店村委会 Huái Shù Diàn Cūn Wēi Huì Village
Banbidian Village 半壁店村委会 Bàn Bì Diàn Cūn Wēi Huì Village
Shiling Village 石岭村委会 Shí Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoliuzhuang Village 小刘庄村委会 Xiǎo Líu Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chuaizhuang Village 揣庄村委会 Chuai Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beixuzhuang Village 北徐庄村委会 Běi Xú Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Fangzhuang Village 房庄村委会 Fáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qianshui Yingbei Village 浅水营北村委会 Qiǎn Shuǐ Yíng Běi Cūn Wēi Huì Village
Qianshui Yingzhong Village 浅水营中村委会 Qiǎn Shuǐ Yíng Zhōng Cūn Wēi Huì Village
Qianshui Yingnan Village 浅水营南村委会 Qiǎn Shuǐ Yíng Nán Cūn Wēi Huì Village
Dongzhao Jiayu Village 东赵家峪村委会 Dōng Zhào Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Xizhao Jiayu Village 西赵家峪村委会 Xī Zhào Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Shanghuaye Village 上花野村委会 Shàng Huā Yě Cūn Wēi Huì Village
Xiahuaye Village 下花野村委会 Xià Huā Yě Cūn Wēi Huì Village
Shahezhai Village 沙河寨村委会 Shā Hé Zhài Cūn Wēi Huì Village
Dongta Village 东塔村委会 Dōng Tǎ Cūn Wēi Huì Village
Zhuqingyu Village 朱清峪村委会 Zhū Qīng Yù Cūn Wēi Huì Village
Xiangshui Village 响水村委会 Xiǎng Shuǐ Cūn Wēi Huì Village
Weiziyu Village 苇子峪村委会 Wěi Zǐ Yù Cūn Wēi Huì Village
Daijialou Village 代家楼村委会 Dài Jiā Lóu Cūn Wēi Huì Village
Yingwushan Village 英武山村委会 Yīng Wǔ Shān Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Wenhualu Sub-District [in Chinese] 文化路街道
Haibinlu Sub-District [in Chinese] 海滨路街道
Beihuanlu Sub-District [in Chinese] 北环路街道
Jianshedajie Sub-District [in Chinese] 建设大街街道
Hedong Sub-District [in Chinese] 河东街道
Xiganglu Sub-District [in Chinese] 西港路街道
Yanshandajie Sub-District [in Chinese] 燕山大街街道
Gangchengdajie Sub-District [in Chinese] 港城大街街道
Donghuanlu Sub-District [in Chinese] 东环路街道

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12