Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yiwu City >Shangxi Town(浙江金华义乌市上溪镇)

Shangxi Town, A division of Yiwu City,Zhejiang Province

In Chinese: 上溪镇
In Pinyin: Shàng Xī Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 32200;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330782

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Zhenzhong Neighborhood 镇中居委会 Zhèn Zhōng Jū Wēi Huì Neighborhood
Zhendong Neighborhood 镇东居委会 Zhèn Dōng Jū Wēi Huì Neighborhood
Yankou Village 岩口村 Yán Kǒu Cūn Village
Yuche Village 余车村 Yú Chē Cūn Village
Dongyu Village 东余村 Dōng Yú Cūn Village
Yunmen Village 云门村 Yún Mén Cūn Village
Xiangbei Village 祥贝村 Xiáng Bèi Cūn Village
Zhangcun Village 樟村村 Zhāng Cūn Cūn Village
Wutang Village 五塘村 Wǔ Táng Cūn Village
Zhaishan Village 宅山村 Zhái Shān Cūn Village
Sixi Village 寺西村 Sì Xī Cūn Village
Shangpan Village 上潘村 Shàng Pān Cūn Village
Guanhu Village 关胡村 Guān Hú Cūn Village
Shanghengtang Village 上横塘村 Shàng Héng Táng Cūn Village
Yatong Village 雅童村 Yā Tóng Cūn Village
Maojie Village 毛界村 Máo Jiè Cūn Village
Yanxia Village 岩下村 Yán Xià Cūn Village
Zhoucun Village 周村村 Zhōu Cūn Cūn Village
Loujiao Village 楼角村 Lóu Jiǎo Cūn Village
Shangshan Village 上山村 Shàng Shān Cūn Village
Maling Village 马岭村 Mǎ Lǐng Cūn Village
Xianping Village 仙坪村 Xiān Píng Cūn Village
Baiyan Village 白岩村 Bái Yán Cūn Village
Xianxi Village 仙溪村 Xiān Xī Cūn Village
Sihe Village 斯何村 Sī Hé Cūn Village
Shangxintang Village 上新塘村 Shàng Xīn Táng Cūn Village
Beijia Village 贝家村 Bèi Jiā Cūn Village
Shanwu Village 山坞村 Shān Wù Cūn Village
Changfu Village 长富村 Cháng Fù Cūn Village
Xihua Village 溪华村 Xī Huā Cūn Village
Xinxilou Village 新西楼村 Xīn Xī Lóu Cūn Village
Hou′ai Village 后矮村 Hòu ǎi Cūn Village
Shuiduizhang Village 水碓张村 Shuǐ Duì Zhāng Cūn Village
Houxi Village 后溪村 Hòu Xī Cūn Village
Shanglouzhai Village 上楼宅村 Shàng Lóu Zhái Cūn Village
Jiabotang Village 贾伯塘村 Jiǎ Bó Táng Cūn Village
Hongqiaotou Village 红桥头村 Hóng Qiáo Tóu Cūn Village
Futangxia Village 傅塘下村 Fù Táng Xià Cūn Village
Xialouzhai Village 下楼宅村 Xià Lóu Zhái Cūn Village
Shiguhou Village 石鼓后村 Shí Gǔ Hòu Cūn Village
Limeishan Village 里美山村 Lǐ Měi Shān Cūn Village
Wupingshan Village 五坪山村 Wǔ Píng Shān Cūn Village
Qiaolihe Village 乔里何村 Qiáo Lǐ Hé Cūn Village
Jinfuzhai Village 金付宅村 Jīn Fù Zhái Cūn Village
Shangxi First Village 上溪一村 Shàng Xī Yī Cūn First Village
Shangxi Second Village 上溪二村 Shàng Xī èr Cūn Second Village
Shangxi Third Village 上溪三村 Shàng Xī Sān Cūn Third Village
Huangshan First Village 黄山一村 Huáng Shān Yī Cūn First Village
Huangshan Second Village 黄山二村 Huáng Shān èr Cūn Second Village
Huangshan Third Village 黄山三村 Huáng Shān Sān Cūn Third Village
Huangshan Fourth Village 黄山四村 Huáng Shān Sì Cūn Fourth Village
Huangshan Fifth Village 黄山五村 Huáng Shān Wǔ Cūn Fifth Village
Shangbai Tatang Village 上白塔塘村 Shàng Bái Tǎ Táng Cūn Village
Heshi Village 荷市村 Hé Shì Cūn Village
Xinmin Village 新民村 Xīn Mín Cūn Village
Heping Village 和平村 Hé Píng Cūn Village
Nanping Village 南平村 Nán Píng Cūn Village
Tangxi Village 塘西村 Táng Xī Cūn Village
Shenzhai Village 沈宅村 Shěn Zhái Cūn Village
Wangcun Village 王村村 Wáng Cūn Cūn Village
Chouzhai Village 仇宅村 Chóu Zhái Cūn Village
Qianshan Village 前山村 Qián Shān Cūn Village
Xiwu Village 西坞村 Xī Wù Cūn Village
Yanhua Village 沿华村 Yán Huā Cūn Village
Xiazhai Village 下宅村 Xià Zhái Cūn Village
Housong Village 后宋村 Hòu Sòng Cūn Village
Cangwang Village 苍王村 Cāng Wáng Cūn Village
Shangdian Village 上店村 Shàng Diàn Cūn Village
Shuidui Village 水碓村 Shuǐ Duì Cūn Village
Xitian Village 溪田村 Xī Tián Cūn Village
Sikoujiang Village 寺口蒋村 Sì Kǒu Jiǎng Cūn Village
Paixitou Village 派溪头村 Pài Xī Tóu Cūn Village
Lengwuping Village 冷坞坪村 Lěng Wù Píng Cūn Village
Kuzhutang Village 苦竹塘村 Kǔ Zhú Táng Cūn Village
Xiaohuangtang Village 萧皇塘村 Xiāo Huáng Táng Cūn Village
Sikouchen Village 寺口陈村 Sì Kǒu Chén Cūn Village
Maotanglou Village 毛塘楼村 Máo Táng Lóu Cūn Village
Gutangxia Village 古塘下村 Gǔ Táng Xià Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Fotang Town [in Chinese] 佛堂镇
Dachen Town [in Chinese] 大陈镇
Chengxi Sub-District [in Chinese] 城西街道
Chi′an Town [in Chinese] 赤岸镇
Yiting Town [in Chinese] 义亭镇
Suxi Town [in Chinese] 苏溪镇
Choucheng Sub-district [in Chinese] 稠城街道
Beiyuan Sub-district [in Chinese] 北苑街道
Choujiang Sub-district [in Chinese] 稠江街道

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12