Your Guide to China> Hebei Province>>Qinhuangdao Municipality>>Funing District >Liushouying Town(河北秦皇岛抚宁区留守营镇)

Liushouying Town, A division of Funing District,Hebei Province

In Chinese: 留守营镇
In Pinyin: Líu Shǒu Yíng Zhèn ;
Administrative Division Code : 130323101;
Post Code : 066300;
Calling Code : 0335
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 冀C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 130323
Area Coverage: 116.9 square kilometers;
Population : 65,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Liushouying West Street Village 留守营西街村委会 Líu Shǒu Yíng Xī Jiē Cūn Wēi Huì West Street Village
Liushouying East Street Village 留守营东街村委会 Líu Shǒu Yíng Dōng Jiē Cūn Wēi Huì East Street Village
Liushouying South Street Village 留守营南街村委会 Líu Shǒu Yíng Nán Jiē Cūn Wēi Huì South Street Village
Liushouying North Street Village 留守营北街村委会 Líu Shǒu Yíng Běi Jiē Cūn Wēi Huì North Street Village
Guoying Village 郭营村委会 Guō Yíng Cūn Wēi Huì Village
Qianhan Jialin Village 前韩家林村委会 Qián Hán Jiā Lín Cūn Wēi Huì Village
Houhan Jialin Village 后韩家林村委会 Hòu Hán Jiā Lín Cūn Wēi Huì Village
Fangenan Village 樊各南村委会 Fán Gě Nán Cūn Wēi Huì Village
Fangebei Village 樊各北村委会 Fán Gě Běi Cūn Wēi Huì Village
Qilijian Village 七里涧村委会 Qī Lǐ Jiàn Cūn Wēi Huì Village
Shanshangying Village 山上营村委会 Shān Shàng Yíng Cūn Wēi Huì Village
Qiaoxi Village 桥西村委会 Qiáo Xī Cūn Wēi Huì Village
Huangyizhuang Village 黄义庄村委会 Huáng Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beishi Yizhuang Village 北石义庄村委会 Běi Shí Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoying Village 小营村委会 Xiǎo Yíng Cūn Wēi Huì Village
Tanzhuang Village 谭庄村委会 Tán Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhanggeqian Village 张各前村委会 Zhāng Gě Qián Cūn Wēi Huì Village
Songzhuang Village 宋庄村委会 Sòng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Mayizhuang Village 马义庄村委会 Mǎ Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wangyizhuang Village 王义庄村委会 Wáng Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhaozhuang Village 赵庄村委会 Zhào Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beiding Yizhuang Village 北丁义庄村委会 Běi Dīng Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shengtieying Village 盛铁营村委会 Shèng Tiě Yíng Cūn Wēi Huì Village
Panguanying Village 潘官营村委会 Pān Guān Yíng Cūn Wēi Huì Village
Shangxinzhuang Village 上新庄村委会 Shàng Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaxinzhuang Village 下新庄村委会 Xià Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Hugedong Village 胡各董村委会 Hú Gě Dǒng Cūn Wēi Huì Village
Hugelv Village 胡各吕村委会 Hú Gě Lǚ Cūn Wēi Huì Village
Hugeduan Village 胡各段村委会 Hú Gě Duàn Cūn Wēi Huì Village
Xizhuang Village 西庄村委会 Xī Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Sizhaozhuang Village 四照庄村委会 Sì Zhào Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nantaoyuan Village 南桃园村委会 Nán Táo Yuán Cūn Wēi Huì Village
Taipingzhuang Village 太平庄村委会 Tài Píng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shuiyangtuo Village 水洋坨村委会 Shuǐ Yáng Tuó Cūn Wēi Huì Village
Huangjin Shantou Village 黄金山头村委会 Huáng Jīn Shān Tóu Cūn Wēi Huì Village
Yangoutun Village 沿沟屯村委会 Yán Gōu Tún Cūn Wēi Huì Village
Daxinzhuang Village 大新庄村委会 Dà Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoxinzhuang Village 小新庄村委会 Xiǎo Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Cuitieying Village 崔铁营村委会 Cuī Tiě Yíng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoyan Village 小沿村委会 Xiǎo Yán Cūn Wēi Huì Village
Donghe Nanxiaozhuang Village 东河南小庄村委会 Dōng Hé Nán Xiǎo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xihenan Village 西河南村委会 Xī Hé Nán Cūn Wēi Huì Village
Chaoxianzu Village 朝鲜族村委会 Cháo Xiān Zú Cūn Wēi Huì Village
Zongyang Village 宗杨村委会 Zōng Yáng Cūn Wēi Huì Village
Shuiyanzhuang Village 水沿庄村委会 Shuǐ Yán Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qianzhu Jiantuo Village 前朱建坨村委会 Qián Zhū Jiàn Tuó Cūn Wēi Huì Village
Houzhu Jiantuo Village 后朱建坨村委会 Hòu Zhū Jiàn Tuó Cūn Wēi Huì Village
Nanding Yizhuang Village 南丁义庄村委会 Nán Dīng Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Tangyizhuang Village 唐义庄村委会 Táng Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongsu Chengzi Village 东苏撑子村委会 Dōng Sū Chēng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Xinlizhuang Village 新立庄村委会 Xīn Lì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Mafangdian Village 马坊店村委会 Mǎ Fāng Diàn Cūn Wēi Huì Village
Nanlizhuang Village 南李庄村委会 Nán Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Guanzhuang Village 官庄村委会 Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Niudianzi Village 牛店子村委会 Níu Diàn Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shaziwo Village 沙子窝村委会 Shā Zǐ Wō Cūn Wēi Huì Village
Bao′anzhuang Village 保安庄村委会 Bǎo ān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shiyizhuang Village 石义庄村委会 Shí Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liuyizhuang Village 刘义庄村委会 Líu Yì Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Sangyuan Village 桑园村委会 Sāng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Maojiaying Village 毛家营村委会 Máo Jiā Yíng Cūn Wēi Huì Village
Quanziying Village 圈子营村委会 Quān Zǐ Yíng Cūn Wēi Huì Village
Suzhuang Village 苏庄村委会 Sū Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Licheng Sub-District [in Chinese] 骊城街道
Nandaihe Sub-District [in Chinese] 南戴河街道
Funing Town [in Chinese] 抚宁镇
Yuguan Town [in Chinese] 榆关镇
Niutouya Town [in Chinese] 牛头崖镇
Shimenzhai Town [in Chinese] 石门寨镇
Taiying Town [in Chinese] 台营镇
Daxinzhai Town [in Chinese] 大新寨镇
Zhucaoying Town [in Chinese] 驻操营镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12