Your Guide to China> Shanxi Province>>Shuozhou Municipality>>Youyu County >Lidayao Township(山西朔州右玉县李达窑乡)

Lidayao Township, A division of rural area of Youyu County,Shanxi Province

In Chinese: 李达窑乡
In Pinyin: Lǐ Dá Yáo Xiāng ;
Administrative Division Code : 140623205;
Post Code : 036000;
Calling Code : 0349
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 晋F
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 140623
Area Coverage: 227 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Lidayao Village 李达窑村委会 Lǐ Dá Yáo Cūn Wēi Huì Village
Changwan Village 厂湾村委会 Chǎng Wān Cūn Wēi Huì Village
Zhouguanglu Village 周光录村委会 Zhōu Guāng Lù Cūn Wēi Huì Village
Chaizhanggou Village 柴掌沟村委会 Chái Zhǎng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Dongyaogou Village 东窑沟村委会 Dōng Yáo Gōu Cūn Wēi Huì Village
Pen′erwa Village 盆儿洼村委会 Pén ér Wā Cūn Wēi Huì Village
Huoshaoling Village 火烧岭村委会 Huǒ Shāo Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Weijiabu Village 魏家堡村委会 Wèi Jiā Bǔ Cūn Wēi Huì Village
Yongshengyuan Village 永胜元村委会 Yǒng Shēng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Damiaoshan Village 大庙山村委会 Dà Miào Shān Cūn Wēi Huì Village
Mabu Village 马堡村委会 Mǎ Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Hougou Village 后沟村委会 Hòu Gōu Cūn Wēi Huì Village
Guantunbu Village 官屯堡村委会 Guān Tún Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Badungou Village 八墩沟村委会 Bā Dūn Gōu Cūn Wēi Huì Village
Linjiabu Village 林家堡村委会 Lín Jiā Bǔ Cūn Wēi Huì Village
Nuanquan Village 暖泉村委会 Nuǎn Quán Cūn Wēi Huì Village
Canhubu Village 残虎堡村委会 Cán Hǔ Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Zhaojiayao Village 赵家窑村委会 Zhào Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Ershiyi Village 二十一村委会 èr Shí Yī Cūn Wēi Huì Village
Pohubu Village 破虎堡村委会 Pò Hǔ Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Xingjiakou Village 邢家口村委会 Xíng Jiā Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Ersandun Village 二三墩村委会 èr Sān Dūn Cūn Wēi Huì Village
Jinjiayuan Village 金家元村委会 Jīn Jiā Yuán Cūn Wēi Huì Village
Fanjiayao Village 范家窑村委会 Fàn Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Huangjiawan Village 黄家湾村委会 Huáng Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Cuijiagou Village 崔家沟村委会 Cuī Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Zhuangwo Village 庄窝村委会 Zhuāng Wō Cūn Wēi Huì Village
Huangjiayao Village 黄家窑村委会 Huáng Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiawan Village 张家湾村委会 Zhāng Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Suanzhangbu Village 算帐堡村委会 Suàn Zhàng Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Yaojiayao Village 姚家窑村委会 Yáo Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Dapo Village 大坡村委会 Dà Pō Cūn Wēi Huì Village
Xishi Wugou Village 西十五沟村委会 Xī Shí Wǔ Gōu Cūn Wēi Huì Village
Dongshi Wugou Village 东十五沟村委会 Dōng Shí Wǔ Gōu Cūn Wēi Huì Village
Yingzhouwan Village 应洲湾村委会 Yīng Zhōu Wān Cūn Wēi Huì Village
Hanqingwan Village 韩庆湾村委会 Hán Qìng Wān Cūn Wēi Huì Village
Xuejiabu Village 薛家堡村委会 Xuē Jiā Bǔ Cūn Wēi Huì Village
Matoushan Village 马头山村委会 Mǎ Tóu Shān Cūn Wēi Huì Village
Hanqianyao Village 韩前窑村委会 Hán Qián Yáo Cūn Wēi Huì Village
Xiongjiayao Village 熊家窑村委会 Xióng Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Yangyu Houyao Village 杨于后窑村委会 Yáng Yú Hòu Yáo Cūn Wēi Huì Village
Liguangou Village 李官沟村委会 Lǐ Guān Gōu Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Xincheng Town [in Chinese] 新城镇
Youwei Town [in Chinese] 右卫镇
Weiyuan Town [in Chinese] 威远镇
Yuanbaozi Town [in Chinese] 元堡子镇
Niuxinbao Township [in Chinese] 牛心堡乡
Baitouli Township [in Chinese] 白头里乡
Gaojiabao Township [in Chinese] 高家堡乡
Dingjiayao Township [in Chinese] 丁家窑乡
Yangqianhe Township [in Chinese] 杨千河乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12