Your Guide to China> Inner Mongolia Region>>Hulun Buir Municipality>>Arun Banner >Huo′erqi Town(内蒙古呼伦贝尔阿荣旗霍尔奇镇)

Huo′erqi Town, A division of Arun Banner,Inner Mongolia Region

In Chinese: 霍尔奇镇
In Pinyin: Huò ěr Qí Zhèn ;
Administrative Division Code : 150721103;
Post Code : 021000;
Calling Code : 0470
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 蒙E
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 150721
Area Coverage: 521.13 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Rongxing Neighborhood 荣兴居委会 Róng Xīng Jū Wēi Huì Neighborhood
Mo′erding Village 莫尔顶村 Mò ěr Dǐng Cūn Village
Huo′erqi Village 霍尔奇村 Huò ěr Qí Cūn Village
Houshangen Village 后山根村 Hòu Shān Gēn Cūn Village
Xiji Village 西鸡村 Xī Jī Cūn Village
Qianjin Village 前进村 Qián Jìn Cūn Village
Shunli Village 顺利村 Shùn Lì Cūn Village
Gangyao Village 缸窑村 Gāng Yáo Cūn Village
Yutun Village 于屯村 Yú Tún Cūn Village
Ronghua Village 荣花村 Róng Huā Cūn Village
Fugui Village 富贵村 Fù Guì Cūn Village
Zhimulun Village 知木伦村 Zhī Mù Lún Cūn Village
Naketa Village 那克塔村 Nā Kè Tǎ Cūn Village
Guangming Village 光明村 Guāng Míng Cūn Village
Suo′erqi Village 索尔奇村 Suǒ ěr Qí Cūn Village
Pingxiangshan Village 平项山村 Píng Xiàng Shān Cūn Village
Lixin Village 立新村 Lì Xīn Cūn Village
Hengdao Village 横道村 Héng Dào Cūn Village
Kaoshan Village 靠山村 Kào Shān Cūn Village
Tieshan Village 铁山村 Tiě Shān Cūn Village
Xiaohei Xinzi Village 小黑信子村 Xiǎo Hēi Xìn Zǐ Cūn Village
Daquanshan Village 大泉山村 Dà Quán Shān Cūn Village
Dongxing Village 东兴村 Dōng Xīng Cūn Village
Dahei Xinzi Village 大黑信子村 Dà Hēi Xìn Zǐ Cūn Village
Laoshichang Village 老石场村 Lǎo Shí Chǎng Cūn Village
Hongmaogou Village 红毛沟村 Hóng Máo Gōu Cūn Village
Tiantailing Village 天台岭村 Tiān Tāi Lǐng Cūn Village
Liujianfang Village 六间房村 Lìu Jiān Fáng Cūn Village
Daxing Village 大兴村 Dà Xīng Cūn Village
Difangzi Village 地房子村 Dì Fáng Zǐ Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Naji Town [in Chinese] 那吉镇
Liuhe Town [in Chinese] 六合镇
Yadong Town [in Chinese] 亚东镇
Xiangyangyu Town [in Chinese] 向阳峪镇
Deli Qier Ewenki Township [in Chinese] 得力其尔鄂温克族乡
Chabaqi Ewenki Township [in Chinese] 查巴奇鄂温克族乡
Yinhedawo′er Ewenki Township [in Chinese] 音河达斡尔鄂温克族乡
Xinfa Korean Township [in Chinese] 新发朝鲜族乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12