Your Guide to China> Hebei Province>>Qinhuangdao Municipality>>Funing District >Funing Town(河北秦皇岛抚宁区抚宁镇)

Funing Town, A division of Funing District,Hebei Province

In Chinese: 抚宁镇
Here is the seat of Funing District
In Pinyin: Fǔ Níng Zhèn ;
Administrative Division Code : 130323100;
Post Code : 066300;
Calling Code : 0335
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 冀C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 130323
Area Coverage: 58 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Nanwangzhuang Village 南望庄村委会 Nán Wàng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Baiguoshu Village 白果树村委会 Bái Guǒ Shù Cūn Wēi Huì Village
Qianjinzhuang Village 钱金庄村委会 Qián Jīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xijie Village 西街村委会 Xī Jiē Cūn Wēi Huì Village
Beijie Village 北街村委会 Běi Jiē Cūn Wēi Huì Village
Dali Guanying Village 大李官营村委会 Dà Lǐ Guān Yíng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoli Guanying Village 小李官营村委会 Xiǎo Lǐ Guān Yíng Cūn Wēi Huì Village
Sanli Yangzhuang Village 三里杨庄村委会 Sān Lǐ Yáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongchengguan Village 东城贯村委会 Dōng Chéng Guàn Cūn Wēi Huì Village
Hechaoying Village 河潮营村委会 Hé Cháo Yíng Cūn Wēi Huì Village
Bohaizhai Village 渤海寨村委会 Bó Hǎi Zhài Cūn Wēi Huì Village
Zhanggezhuang Village 张各庄村委会 Zhāng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liujiagou Village 刘家沟村委会 Líu Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Xiejiagou Village 谢家沟村委会 Xiè Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Fujin Village 富金村委会 Fù Jīn Cūn Wēi Huì Village
Xidanzhuang Village 西单庄村委会 Xī Dān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xihe Village 细河村委会 Xì Hé Cūn Wēi Huì Village
Zaoyuantun Village 枣园屯村委会 Zǎo Yuán Tún Cūn Wēi Huì Village
Xitaoyuan Village 西桃园村委会 Xī Táo Yuán Cūn Wēi Huì Village
Lufengkou Village 芦峰口村委会 Lú Fēng Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Luzhuang Village 鲁庄村委会 Lǔ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dachenzhuang Village 大陈庄村委会 Dà Chén Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chenjiayuan Village 陈家园村委会 Chén Jiā Yuán Cūn Wēi Huì Village
Dalizhuang Village 大李庄村委会 Dà Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaolizhuang Village 小李庄村委会 Xiǎo Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xingwangzhuang Village 兴王庄村委会 Xīng Wáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wulipu Village 五里铺村委会 Wǔ Lǐ Pū Cūn Wēi Huì Village
Zhugezhuang Village 朱各庄村委会 Zhū Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Binggezhuang Village 邴各庄村委会 Bǐng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chenggezhuang Village 程各庄村委会 Chéng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yuanzhuang Village 袁庄村委会 Yuán Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Tiangezhuang Front Street Village 田各庄前街村委会 Tián Gě Zhuāng Qián Jiē Cūn Wēi Huì Front Street Village
Tiangezhuang Middle Street Village 田各庄中街村委会 Tián Gě Zhuāng Zhōng Jiē Cūn Wēi Huì Middle Street Village
Tiangezhuang Back Street Village 田各庄后街村委会 Tián Gě Zhuāng Hòu Jiē Cūn Wēi Huì Back Street Village
Hanjiangyu Village 寒江峪村委会 Hán Jiāng Yù Cūn Wēi Huì Village
Dawanzi Village 大湾子村委会 Dà Wān Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Lijia buzi Village 李家堡子村委会 Lǐ Jiā Bǔ Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Caojia buzi Village 曹家堡子村委会 Cáo Jiā Bǔ Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Baijia buzi Village 白家堡子村委会 Bái Jiā Bǔ Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Dashantou Village 大山头村委会 Dà Shān Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xiaoshantou Village 小山头村委会 Xiǎo Shān Tóu Cūn Wēi Huì Village
Shangzhuang Village 上庄村委会 Shàng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiazhuang Village 下庄村委会 Xià Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Huangjinzhuang Village 黄金庄村委会 Huáng Jīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chengezhuang Village 陈各庄村委会 Chén Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhaojiazhuang Village 赵家庄村委会 Zhào Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiangying Village 香营村委会 Xiāng Yíng Cūn Wēi Huì Village
Qianyang Jiaying Village 前杨家营村委会 Qián Yáng Jiā Yíng Cūn Wēi Huì Village
Houyang Jiaying Village 后杨家营村委会 Hòu Yáng Jiā Yíng Cūn Wēi Huì Village
Zhongzhuang Village 钟庄村委会 Zhōng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wuguanying Village 吴官营村委会 Wú Guān Yíng Cūn Wēi Huì Village
Longhuzhuang Village 龙虎庄村委会 Lóng Hǔ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yingshanhe Village 英山河村委会 Yīng Shān Hé Cūn Wēi Huì Village
Cuijiazhuang Village 崔家庄村委会 Cuī Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Hezhuang Village 贺庄村委会 Hè Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wanzhuang Village 万庄村委会 Wàn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wangying Village 王营村委会 Wáng Yíng Cūn Wēi Huì Village
Qigezhuang Village 齐各庄村委会 Qí Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongwu Village 东吴村委会 Dōng Wú Cūn Wēi Huì Village
Xiwu Village 西吴村委会 Xī Wú Cūn Wēi Huì Village
Dongxinzhuang Village 东新庄村委会 Dōng Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Gaozhuang Village 高庄村委会 Gāo Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liuzhuang Village 刘庄村委会 Líu Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Weizhuang Village 魏庄村委会 Wèi Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shangpu Village 上铺村委会 Shàng Pū Cūn Wēi Huì Village
Xiapu Village 下铺村委会 Xià Pū Cūn Wēi Huì Village
Luzhuang Village 陆庄村委会 Lù Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Fentuo Village 坟坨村委会 Fén Tuó Cūn Wēi Huì Village
Zhengzhuang Village 政庄村委会 Zhèng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhifang Village 纸房村委会 Zhǐ Fáng Cūn Wēi Huì Village
Yangluomu Village 杨洛木村委会 Yáng Luò Mù Cūn Wēi Huì Village
Yangzhuangtou Village 杨庄头村委会 Yáng Zhuāng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Wangjiawan Village 王家湾村委会 Wáng Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Jiuxian Village 旧县村委会 Jìu Xiàn Cūn Wēi Huì Village
Rengezhuang Village 任各庄村委会 Rèn Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Fangezhuang Village 范各庄村委会 Fàn Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xixuzhuang Village 西徐庄村委会 Xī Xú Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dijiuying Village 第九营村委会 Dì Jǐu Yíng Cūn Wēi Huì Village
Wugezhuang Village 五各庄村委会 Wǔ Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chizhuang Village 池庄村委会 Chí Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Mazhuang Village 马庄村委会 Mǎ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yinchenzhuang Village 殷陈庄村委会 Yīn Chén Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xisongzhuang Village 西宋庄村委会 Xī Sòng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Huashiqian Village 滑石前村委会 Huá Shí Qián Cūn Wēi Huì Village
Huashihou Village 滑石后村委会 Huá Shí Hòu Cūn Wēi Huì Village
Houmingshan Village 后明山村委会 Hòu Míng Shān Cūn Wēi Huì Village
Huangbaoyu Village 黄宝峪村委会 Huáng Bǎo Yù Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Licheng Sub-District [in Chinese] 骊城街道
Nandaihe Sub-District [in Chinese] 南戴河街道
Liushouying Town [in Chinese] 留守营镇
Yuguan Town [in Chinese] 榆关镇
Niutouya Town [in Chinese] 牛头崖镇
Shimenzhai Town [in Chinese] 石门寨镇
Taiying Town [in Chinese] 台营镇
Daxinzhai Town [in Chinese] 大新寨镇
Zhucaoying Town [in Chinese] 驻操营镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12