Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Yiwu City >Fotang Town(浙江金华义乌市佛堂镇)

Fotang Town, A division of Yiwu City,Zhejiang Province

In Chinese: 佛堂镇
In Pinyin: Fó Táng Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 32200;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330782

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Changtang Neighborhood 长塘居委会 Cháng Táng Jū Wēi Huì Neighborhood
Xiaowuxi Neighborhood 小吴溪居委会 Xiǎo Wú Xī Jū Wēi Huì Neighborhood
Xiashi Neighborhood 下市居委会 Xià Shì Jū Wēi Huì Neighborhood
Xinshiji Neighborhood 新市基居委会 Xīn Shì Jī Jū Wēi Huì Neighborhood
Wangputang Neighborhood 王蒲塘居委会 Wáng Pú Táng Jū Wēi Huì Neighborhood
Toujia Neighborhood 头甲居委会 Tóu Jiǎ Jū Wēi Huì Neighborhood
Laoshiji Neighborhood 老市基居委会 Lǎo Shì Jī Jū Wēi Huì Neighborhood
Zhuyuan Neighborhood 竹园居委会 Zhú Yuán Jū Wēi Huì Neighborhood
Wangdou Neighborhood 王斗居委会 Wáng Dǒu Jū Wēi Huì Neighborhood
Hushan Dianxia Community 湖山殿下社区 Hú Shān Diàn Xià Shè Qū Community
Dacheng Community 大成社区 Dà Chéng Shè Qū Community
Fangshan Village 芳山村 Fāng Shān Cūn Village
Datian Village 大田村 Dà Tián Cūn Village
Zhaozhu Village 赵朱村 Zhào Zhū Cūn Village
Shilou Village 石楼村 Shí Lóu Cūn Village
Qiming Village 起鸣村 Qǐ Míng Cūn Village
Xiaolian Village 晓联村 Xiǎo Lián Cūn Village
Meilin Village 梅林村 Méi Lín Cūn Village
Jiting Village 稽亭村 Jī Tíng Cūn Village
Yazhang Village 雅樟村 Yā Zhāng Cūn Village
Qian′an Village 前案村 Qián àn Cūn Village
Wangzhai Village 王宅村 Wáng Zhái Cūn Village
Wangjiang Village 王江村 Wáng Jiāng Cūn Village
Yangzhai Village 杨宅村 Yáng Zhái Cūn Village
Hexi Village 和溪村 Hé Xī Cūn Village
Hugan Village 湖干村 Hú Gān Cūn Village
Danshan Village 丹山村 Dān Shān Cūn Village
Shangye Village 上叶村 Shàng Yè Cūn Village
Xiaye Village 下叶村 Xià Yè Cūn Village
Antou Village 安头村 ān Tóu Cūn Village
Fangqian Village 方前村 Fāng Qián Cūn Village
Wengcun Village 翁村 Wēng Cūn Village
Qiaoxi Village 桥西村 Qiáo Xī Cūn Village
Zhangyi Village 张一村 Zhāng Yī Cūn Village
Zhang′er Village 张二村 Zhāng èr Cūn Village
Zhangsan Village 张三村 Zhāng Sān Cūn Village
Wangcun Village 王存村 Wáng Cún Cūn Village
Nandiankou Village 南殿口村 Nán Diàn Kǒu Cūn Village
Shengcun Village 盛村 Shèng Cūn Village
Loucun Village 楼村 Lóu Cūn Village
Qianwang Village 前王村 Qián Wáng Cūn Village
Dongshan Village 东山村 Dōng Shān Cūn Village
Tianxin First Village 田心一村 Tián Xīn Yī Cūn First Village
Tianxin Second Village 田心二村 Tián Xīn èr Cūn Second Village
Tianxin Third Village 田心三村 Tián Xīn Sān Cūn Third Village
Tianxin Fourth Village 田心四村 Tián Xīn Sì Cūn Fourth Village
Guangming Village 光明村 Guāng Míng Cūn Village
Yaxi Village 雅西村 Yā Xī Cūn Village
Luya Village 鲁雅村 Lǔ Yā Cūn Village
Houtang Village 后塘村 Hòu Táng Cūn Village
Xindian Village 新店村 Xīn Diàn Cūn Village
Maochen Village 毛陈村 Máo Chén Cūn Village
Gehu Village 隔湖村 Gé Hú Cūn Village
Zhouxu Village 舟墟村 Zhōu Xū Cūn Village
Yanfan Village 雁畈村 Yàn Fàn Cūn Village
Houyang Village 后阳村 Hòu Yáng Cūn Village
Wuxiye Village 吴溪叶村 Wú Xī Yè Cūn Village
Jiangnanjie Village 江南街村 Jiāng Nán Jiē Cūn Village
Yiyantou Village 奕岩头村 Yì Yán Tóu Cūn Village
Siqianxi Village 寺前西村 Sì Qián Xī Cūn Village
Siqianjie Village 寺前街村 Sì Qián Jiē Cūn Village
Baoshantou Village 宝山头村 Bǎo Shān Tóu Cūn Village
Xutangxia Village 徐塘下村 Xú Táng Xià Cūn Village
Jing′antang Village 靖安塘村 Jìng ān Táng Cūn Village
Xiaqianwang Village 下前王村 Xià Qián Wáng Cūn Village
Houlishan Village 后力山村 Hòu Lì Shān Cūn Village
Tangxiayang Village 塘下洋村 Táng Xià Yáng Cūn Village
Hubin Village 湖滨村 Hú Bīn Cūn Village
Houqin Village 侯芹村 Hóu Qín Cūn Village
Zetang Village 泽塘村 Zé Táng Cūn Village
Gexian Village 葛仙村 Gé Xiān Cūn Village
Jinshan Village 金山村 Jīn Shān Cūn Village
Shangcun Village 上村 Shàng Cūn Village
Sikou Village 寺口村 Sì Kǒu Cūn Village
Lianmeng Village 联盟村 Lián Méng Cūn Village
Lianqun Village 联群村 Lián Qún Cūn Village
Shangchen Village 上陈村 Shàng Chén Cūn Village
Xiaoguanyu Village 小官余村 Xiǎo Guān Yú Cūn Village
Lutangxia Village 芦塘下村 Lú Táng Xià Cūn Village
Nanzhu Village 南朱村 Nán Zhū Cūn Village
Huayuankou Village 花园口村 Huā Yuán Kǒu Cūn Village
Xintangxi Village 新塘西村 Xīn Táng Xī Cūn Village
Beilei First Village 倍磊一村 Bèi Lěi Yī Cūn First Village
Beilei Second Village 倍磊二村 Bèi Lěi èr Cūn Second Village
Beilei Third Village 倍磊三村 Bèi Lěi Sān Cūn Third Village
Beilei Fourth Village 倍磊四村 Bèi Lěi Sì Cūn Fourth Village
Beilei Butou Village 倍磊埠头村 Bèi Lěi Bù Tóu Cūn Village
Tashan Village 塔山村 Tǎ Shān Cūn Village
Yunshan Village 云山村 Yún Shān Cūn Village
Wangxin Village 王新村 Wáng Xīn Cūn Village
Luocun Village 骆村 Luò Cūn Village
Shangfu Village 上傅村 Shàng Fù Cūn Village
Chencun Village 陈村 Chén Cūn Village
Baima Village 白马村 Bái Mǎ Cūn Village
Tuanli Village 团力村 Tuán Lì Cūn Village
Liushi Village 六石村 Lìu Shí Cūn Village
Zhongcun Village 钟村 Zhōng Cūn Village
Jicheng Village 继成村 Jì Chéng Cūn Village
Kengkou Village 坑口村 Kēng Kǒu Cūn Village
Shibi Village 石壁村 Shí Bì Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dachen Town [in Chinese] 大陈镇
Chengxi Sub-District [in Chinese] 城西街道
Shangxi Town [in Chinese] 上溪镇
Chi′an Town [in Chinese] 赤岸镇
Yiting Town [in Chinese] 义亭镇
Suxi Town [in Chinese] 苏溪镇
Choucheng Sub-district [in Chinese] 稠城街道
Beiyuan Sub-district [in Chinese] 北苑街道
Choujiang Sub-district [in Chinese] 稠江街道

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12