Your Guide to China> Shanxi Province>>Jinzhong Municipality>>Lingshi County >Duanchun Town(山西晋中灵石县段纯镇)

Duanchun Town, A division of Lingshi County,Shanxi Province

In Chinese: 段纯镇
In Pinyin: Duàn Chún Zhèn ;
Administrative Division Code : 140729105;
Post Code : 030600;
Calling Code : 0354
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 晋K
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 140729
Area Coverage: 85 square kilometers;
Population : 15,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Duanchun Village 段纯村委会 Duàn Chún Cūn Wēi Huì Village
Xinxing Village 新兴村委会 Xīn Xīng Cūn Wēi Huì Village
Shantou Village 山头村委会 Shān Tóu Cūn Wēi Huì Village
Guojiazhuang Village 郭家庄村委会 Guō Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yunyi Village 云义村委会 Yún Yì Cūn Wēi Huì Village
Zhijiazhuang Village 志家庄村委会 Zhì Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Niujiazhuang Village 牛家庄村委会 Níu Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nanpingtou Village 南坪头村委会 Nán Píng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Miaojiazhuang Village 苗家庄村委会 Miáo Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wenjiazhuang Village 温家庄村委会 Wēn Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xujiazhuang Village 徐家庄村委会 Xú Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Lujiazhuang Village 逯家庄村委会 Lù Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xingwangyuan Village 兴旺原村委会 Xīng Wàng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Niulangling Village 牛郎岭村委会 Níu Láng Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Luopu Village 罗铺村委会 Luō Pū Cūn Wēi Huì Village
Lanjiatang Village 兰家堂村委会 Lán Jiā Táng Cūn Wēi Huì Village
Linjiazhuang Village 蔺家庄村委会 Lìn Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Tianjiawa Village 田家洼村委会 Tián Jiā Wā Cūn Wēi Huì Village
Xiayu Village 下峪村委会 Xià Yù Cūn Wēi Huì Village
Wujiagou Village 吴家沟村委会 Wú Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Zhaijiashan Village 翟家山村委会 Zhái Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Shangqinghe Village 上庆和村委会 Shàng Qìng Hé Cūn Wēi Huì Village
Wangjiawa Village 王家洼村委会 Wáng Jiā Wā Cūn Wēi Huì Village
Shenjing Village 深井村委会 Shēn Jǐng Cūn Wēi Huì Village
Wujiawa Village 武家洼村委会 Wǔ Jiā Wā Cūn Wēi Huì Village
Haojiachuan Village 郝家川村委会 Hǎo Jiā Chuān Cūn Wēi Huì Village
Sulong Village 宿龙村委会 Sù Lóng Cūn Wēi Huì Village
Zhangzhi Village 张志村委会 Zhāng Zhì Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dongcheng Management Committee [in Chinese] 东城管理委员会
Xicheng Management Committee [in Chinese] 西城管理委员会
Beicheng Management Committee [in Chinese] 北城管理委员会
Cuifeng Town [in Chinese] 翠峰镇
Jingsheng Town [in Chinese] 静升镇
Liangdu Town [in Chinese] 两渡镇
Xiamen Town [in Chinese] 夏门镇
Nanguan Town [in Chinese] 南关镇
Mahe Township [in Chinese] 马和乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12