Your Guide to China> Sichuan Province>>Zigong Municipality>>Gongjing District >Chengjia Town(四川自贡贡井区成佳镇)

Chengjia Town, A division of Gongjing District,Sichuan Province

In Chinese: 成佳镇
In Pinyin: Chéng Jiā Zhèn ;
Administrative Division Code : 510303108;
Post Code : 643010;
Calling Code : 0813
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 川C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 510303

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Tianfu Community 天府社区 Tiān Fǔ Shè Qū Community
Shilong Village 石龙村 Shí Lóng Cūn Village
Shuanghe Village 双河村 Shuāng Hé Cūn Village
Xianfeng Village 先锋村 Xiān Fēng Cūn Village
Qiaochong Village 桥冲村 Qiáo Chōng Cūn Village
Baiyun Village 白云村 Bái Yún Cūn Village
Zhangjiaqiao Village 张家桥村 Zhāng Jiā Qiáo Cūn Village
Huajiao Village 花椒村 Huā Jiāo Cūn Village
Yanjia Village 晏家村 Yàn Jiā Cūn Village
Gaotizi Village 高梯子村 Gāo Tī Zǐ Cūn Village
Zhengjiaguan Village 郑家观村 Zhèng Jiā Guān Cūn Village
Gaoxing Village 高兴村 Gāo Xīng Cūn Village
Youhao Village 友好村 Yǒu Hǎo Cūn Village
Zhujiazui Village 朱家嘴村 Zhū Jiā Zuǐ Cūn Village
Wujiaci Village 吴家祠村 Wú Jiā Cí Cūn Village
Xiangshi Village 象狮村 Xiàng Shī Cūn Village
Huilongwan Village 回龙湾村 Huí Lóng Wān Cūn Village
Xinping Village 新平村 Xīn Píng Cūn Village
Qianjin Village 千斤村 Qiān Jīn Cūn Village
Sihai Village 四海村 Sì Hǎi Cūn Village
Tieqiao Village 铁桥村 Tiě Qiáo Cūn Village
Xianglong Village 祥龙村 Xiáng Lóng Cūn Village
Huanglianshu Village 黄连树村 Huáng Lián Shù Cūn Village
Zhengxing Village 正兴村 Zhēng Xīng Cūn Village
Fengming Village 凤鸣村 Fèng Míng Cūn Village
Siping Village 四平村 Sì Píng Cūn Village
Shuangguan Village 双观村 Shuāng Guān Cūn Village
Xujia Village 徐家村 Xú Jiā Cūn Village
Yangliu Village 杨柳村 Yáng Lǐu Cūn Village
Chenjiadian Village 陈家殿村 Chén Jiā Diàn Cūn Village
Wujiashan Village 吴家山村 Wú Jiā Shān Cūn Village
Wusi Village 五四村 Wǔ Sì Cūn Village
Tiangong Village 天宫村 Tiān Gōng Cūn Village
Gaoti Village 高梯村 Gāo Tī Cūn Village
Xinglong Village 兴隆村 Xīng Lōng Cūn Village
Sanyuan Village 三元村 Sān Yuán Cūn Village
Lantian Village 兰田村 Lán Tián Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Xiaoxi Sub-District [in Chinese] 筱溪街道
Gongjing Sub-District [in Chinese] 贡井街道
Aiye Town [in Chinese] 艾叶镇
Jianshe Town [in Chinese] 建设镇
Changtu Town [in Chinese] 长土镇
Longtan Town [in Chinese] 龙潭镇
Qiaotou Town [in Chinese] 桥头镇
Wubao Town [in Chinese] 五宝镇
Lianhua Town [in Chinese] 莲花镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12