Your Guide to China> Henan Province>>Anyang Municipality>>Anyang County >Baizhuang Town(河南安阳安阳县柏庄镇)

Baizhuang Town, A division of Anyang County,Henan Province

In Chinese: 柏庄镇
In Pinyin: Bǎi Zhuāng Zhèn ;
Administrative Division Code : 410522105;
Post Code : 455000;
Calling Code : 0372
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 豫E
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 410522
Area Coverage: 41.47 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Nanwangzhuang Village 南王庄村 Nán Wáng Zhuāng Cūn Village
Xindian Nanjie Village 辛店南街村 Xīn Diàn Nán Jiē Cūn Village
Xindian Beijie Village 辛店北街村 Xīn Diàn Běi Jiē Cūn Village
Xindian Xijie Village 辛店西街村 Xīn Diàn Xī Jiē Cūn Village
Lingzhi Village 灵芝村 Líng Zhī Cūn Village
Xindian Dongjie Village 辛店东街村 Xīn Diàn Dōng Jiē Cūn Village
Mazhuang Village 马庄村 Mǎ Zhuāng Cūn Village
Zhaoxian Village 招贤村 Zhāo Xián Cūn Village
Shagao Village 沙高村 Shā Gāo Cūn Village
Qianlindu Village 前林都村 Qián Lín Dū Cūn Village
Fanzhuang Village 范庄村 Fàn Zhuāng Cūn Village
Houlindu Village 后林都村 Hòu Lín Dū Cūn Village
Dawayao Village 大瓦窑村 Dà Wǎ Yáo Cūn Village
Beihua Village 北花村 Běi Huā Cūn Village
Salipu Village 卅里铺村 Sà Lǐ Pū Cūn Village
Huacundian Village 花村店村 Huā Cūn Diàn Cūn Village
Dahua Village 大花村 Dà Huā Cūn Village
Jinxiaozhuang Village 靳小庄村 Jìn Xiǎo Zhuāng Cūn Village
Haoxiaozhuang Village 郝小庄村 Hǎo Xiǎo Zhuāng Cūn Village
Dongsudu Village 东苏度村 Dōng Sū Dù Cūn Village
Qizhuang Village 齐庄村 Qí Zhuāng Cūn Village
Luzhuang Village 路庄村 Lù Zhuāng Cūn Village
Changqingtun Village 长青屯村 Cháng Qīng Tún Cūn Village
Zhangxiaozhuang Village 张小庄村 Zhāng Xiǎo Zhuāng Cūn Village
Xisudu Village 西苏度村 Xī Sū Dù Cūn Village
Houwanjin Village 后万金村 Hòu Wàn Jīn Cūn Village
Dongfanghong Village 东方红村 Dōng Fāng Hóng Cūn Village
Qingchun Village 青春村 Qīng Chūn Cūn Village
Baizhuang Village 柏庄村 Bǎi Zhuāng Cūn Village
Hanzhuang Village 韩庄村 Hán Zhuāng Cūn Village
Taojiaying Village 陶家营村 Táo Jiā Yíng Cūn Village
Nianlipu Village 廿里铺村 Niàn Lǐ Pū Cūn Village
Qianwanjin Village 前万金村 Qián Wàn Jīn Cūn Village
Dongxinzhuang Village 东辛庄村 Dōng Xīn Zhuāng Cūn Village
Xixinzhuang Village 西辛庄村 Xī Xīn Zhuāng Cūn Village
Gaozhong Village 高冢村 Gāo Zhǒng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Shuiye Town [in Chinese] 水冶镇
Tongye Town [in Chinese] 铜冶镇
Shanying Town [in Chinese] 善应镇
Baibi Town [in Chinese] 白壁镇
Qugou Town [in Chinese] 曲沟镇
Lvcun Town [in Chinese] 吕村镇
Lunzhang Town [in Chinese] 伦掌镇
Jiangcun Township [in Chinese] 蒋村乡
Duli Township [in Chinese] 都里乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12