Your Guide to China> Zhejiang Province>>Wenzhou Municipality>>Pingyang County >Aojiang Town(浙江温州平阳县鳌江镇)

Aojiang Town, A division of Pingyang County,Zhejiang Province

In Chinese: 鳌江镇
In Pinyin: áo Jiāng Zhèn ;
Administrative Division Code : 330326101;
Post Code : 325401;
Calling Code : 0577
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330326
Area Coverage: 97.6 square kilometers;
Go to the Official Website of the Government >>>>

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shangcheng Community 商城社区 Shāng Chéng Shè Qū Community
Xinglong Community 兴隆社区 Xīng Lōng Shè Qū Community
Caomen Community 曹门社区 Cáo Mén Shè Qū Community
Jiangbin Community 江滨社区 Jiāng Bīn Shè Qū Community
Nanmen Community 南门社区 Nán Mén Shè Qū Community
Shuishen Community 水深社区 Shuǐ Shēn Shè Qū Community
Xiyang Community 西洋社区 Xī Yáng Shè Qū Community
Shudong Community 曙东社区 Shǔ Dōng Shè Qū Community
Hejia Village 和家村委会 Hé Jiā Cūn Wēi Huì Village
Zhongyu Village 种玉村委会 Zhǒng Yù Cūn Wēi Huì Village
Oulian Village 藕莲村委会 ǒu Lián Cūn Wēi Huì Village
Sunjiayang Village 孙家洋村 Sūn Jiā Yáng Cūn Village
Henghe Village 横河村委会 Héng Hé Cūn Wēi Huì Village
Lantian Village 兰田村委会 Lán Tián Cūn Wēi Huì Village
Gu′ao Village 古鳌村委会 Gǔ áo Cūn Wēi Huì Village
Xiacheng Village 下埕村委会 Xià Chéng Cūn Wēi Huì Village
Liuwang Village 柳王村委会 Lǐu Wáng Cūn Wēi Huì Village
Donghe Village 东河村委会 Dōng Hé Cūn Wēi Huì Village
Xiachang Village 下厂村委会 Xià Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Zhengjiadun Village 郑家墩村委会 Zhèng Jiā Dūn Cūn Wēi Huì Village
Tangwai Village 塘外村委会 Táng Wài Cūn Wēi Huì Village
Wubanqiao Village 五板桥村委会 Wǔ Bǎn Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Yanmen Village 雁门村委会 Yàn Mén Cūn Wēi Huì Village
Shanwai Village 山外村委会 Shān Wài Cūn Wēi Huì Village
Xiqiao Village 西桥村委会 Xī Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Xujiazhan Village 徐家站村委会 Xú Jiā Zhàn Cūn Wēi Huì Village
Sandachang Village 三大厂村委会 Sān Dà Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Houbanchang Village 后半厂村委会 Hòu Bàn Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Wuyang Village 务洋村 Wù Yáng Cūn Village
Houyang Village 厚洋村 Hòu Yáng Cūn Village
Tangxia Village 塘下村委会 Táng Xià Cūn Wēi Huì Village
Yuechao Village 岳巢村委会 Yuè Cháo Cūn Wēi Huì Village
Xitang Village 西塘村委会 Xī Táng Cūn Wēi Huì Village
Fenglin Village 枫林村委会 Fēng Lín Cūn Wēi Huì Village
Hedongshan Village 河东山村委会 Hé Dōng Shān Cūn Wēi Huì Village
Huanxi Village 环溪村委会 Huán Xī Cūn Wēi Huì Village
Yulian Village 玉莲村委会 Yù Lián Cūn Wēi Huì Village
Xiahe Village 下河村委会 Xià Hé Cūn Wēi Huì Village
Gaoyang Village 高洋村 Gāo Yáng Cūn Village
Liannan Village 联南村委会 Lián Nán Cūn Wēi Huì Village
Chuiyang Village 垂杨村委会 Chuí Yáng Cūn Wēi Huì Village
Longshan Village 龙山村委会 Lóng Shān Cūn Wēi Huì Village
Guide Village 贵德村委会 Guì Dé Cūn Wēi Huì Village
Daitou Village 埭头村委会 Dài Tóu Cūn Wēi Huì Village
Wangchang Village 旺厂村委会 Wàng Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Chengbei Village 城北村委会 Chéng Běi Cūn Wēi Huì Village
Dongcheng Village 东城村委会 Dōng Chéng Cūn Wēi Huì Village
Fushan Village 福山村委会 Fú Shān Cūn Wēi Huì Village
Haicheng Village 海城村委会 Hǎi Chéng Cūn Wēi Huì Village
Hebin Village 河滨村委会 Hé Bīn Cūn Wēi Huì Village
Hengdian Village 横店村委会 Héng Diàn Cūn Wēi Huì Village
Jingxi Village 荆溪村委会 Jīng Xī Cūn Wēi Huì Village
Liancheng Village 联城村委会 Lián Chéng Cūn Wēi Huì Village
Pinghe Village 平河村委会 Píng Hé Cūn Wēi Huì Village
Sanyong Village 三永村委会 Sān Yǒng Cūn Wēi Huì Village
Tangbei Village 塘北村委会 Táng Běi Cūn Wēi Huì Village
Tangdong Village 塘东村委会 Táng Dōng Cūn Wēi Huì Village
Tangxi Village 塘西村委会 Táng Xī Cūn Wēi Huì Village
Tangzhong Village 塘中村委会 Táng Zhōng Cūn Wēi Huì Village
Tianyuan Village 天源村委会 Tiān Yuán Cūn Wēi Huì Village
Xiayangbu Xinqiao Village 下洋埠新桥村 Xià Yáng Bù Xīn Qiáo Cūn Village
Xincheng Village 新城村委会 Xīn Chéng Cūn Wēi Huì Village
Xinming Village 新明村委会 Xīn Míng Cūn Wēi Huì Village
Yangyu Village 阳屿村委会 Yáng Yǔ Cūn Wēi Huì Village
Youyi Village 友谊村委会 Yǒu Yì Cūn Wēi Huì Village
Zhen′ao Village 珍岙村委会 Zhēn ào Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Kunyang Town [in Chinese] 昆阳镇
Shuitou Town [in Chinese] 水头镇
Xiaojiang Town [in Chinese] 萧江镇
Mabu Town [in Chinese] 麻步镇
Tengjiao Town [in Chinese] 腾蛟镇
Qiancang Town [in Chinese] 钱仓镇
Shanmen Town [in Chinese] 山门镇
Shunxi Town [in Chinese] 顺溪镇
Nanyan Town [in Chinese] 南雁镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12