Your Guide to China> Shanxi Province>>Jinzhong Municipality>>Heshun County >Yixing Town(山西晋中和顺县义兴镇)

Yixing Town, A division of Heshun County,Shanxi Province

In Chinese: 义兴镇
Here is the seat of Heshun County
In Pinyin: Yì Xīng Zhèn ;
Administrative Division Code : 140723100;
Post Code : 030600;
Calling Code : 0354
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 晋K
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 140723
Population : 26,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Dongcheng Neighborhood 东城社区居民委员会 Dōng Chéng Shè Qū Jū Mín Wēi Yuán Huì Neighborhood
Nancheng Neighborhood 南城社区居民委员会 Nán Chéng Shè Qū Jū Mín Wēi Yuán Huì Neighborhood
Xicheng Neighborhood 西城社区居民委员会 Xī Chéng Shè Qū Jū Mín Wēi Yuán Huì Neighborhood
Beicheng Neighborhood 北城社区居民委员会 Běi Chéng Shè Qū Jū Mín Wēi Yuán Huì Neighborhood
Dongren Village 东仁村委会 Dōng Rén Cūn Wēi Huì Village
Qingbei Village 青背村委会 Qīng Bēi Cūn Wēi Huì Village
Taiyangpo Village 太阳坡村委会 Tài Yáng Pō Cūn Wēi Huì Village
Yangpozhuang Village 阳坡庄村委会 Yáng Pō Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Sigetao Village 寺圪套村委会 Sì Gē Tào Cūn Wēi Huì Village
Qipannao Village 棋盘垴村委会 Qí Pán Nǎo Cūn Wēi Huì Village
Caijiazhuang Village 蔡家庄村委会 Cài Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xingcun Village 邢村村委会 Xíng Cūn Cūn Wēi Huì Village
Nanyao Village 南窑村委会 Nán Yáo Cūn Wēi Huì Village
Dongnao Village 东垴村委会 Dōng Nǎo Cūn Wēi Huì Village
Xinao Village 西垴村委会 Xī Nǎo Cūn Wēi Huì Village
Dongyaogou Village 东窑沟村委会 Dōng Yáo Gōu Cūn Wēi Huì Village
Liujiayao Village 刘家窑村委会 Líu Jiā Yáo Cūn Wēi Huì Village
Hebei Village 河北村委会 Hé Běi Cūn Wēi Huì Village
Yaocun Village 尧村村委会 Yáo Cūn Cūn Wēi Huì Village
Hougou Village 后沟村委会 Hòu Gōu Cūn Wēi Huì Village
Jingyugou Village 井玉沟村委会 Jǐng Yù Gōu Cūn Wēi Huì Village
Jiajiagou Village 贾家沟村委会 Jiǎ Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Jiujing Village 九京村委会 Jǐu Jīng Cūn Wēi Huì Village
Renyuanhan Village 任元汗村委会 Rèn Yuán Hàn Cūn Wēi Huì Village
Chuancun Village 串村村委会 Chuàn Cūn Cūn Wēi Huì Village
Fengtai Village 凤台村委会 Fèng Tāi Cūn Wēi Huì Village
Baizhen Village 白珍村委会 Bái Zhēn Cūn Wēi Huì Village
Huili Village 会里村委会 Huì Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Hounanyu Village 后南峪村委会 Hòu Nán Yù Cūn Wēi Huì Village
Qiannanyu Village 前南峪村委会 Qián Nán Yù Cūn Wēi Huì Village
Beiguan Village 北关村委会 Běi Guān Cūn Wēi Huì Village
Nanguan Village 南关村委会 Nán Guān Cūn Wēi Huì Village
Dongguan Village 东关村委会 Dōng Guān Cūn Wēi Huì Village
Ziluo Village 紫罗村委会 Zǐ Luō Cūn Wēi Huì Village
Tudiping Village 土地坪村委会 Tǔ Dì Píng Cūn Wēi Huì Village
Hongbugou Village 红堡沟村委会 Hóng Bǎo Gōu Cūn Wēi Huì Village
Keju Village 科举村委会 Kē Jǔ Cūn Wēi Huì Village
Shutou Village 梳头村委会 Shū Tóu Cūn Wēi Huì Village
Quli Village 曲里村委会 Qū Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Yanzhuang Village 岩庄村委会 Yán Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liansi Village 恋思村委会 Liàn Sī Cūn Wēi Huì Village
Changgou Village 长沟村委会 Cháng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Zhuanyao Village 砖窑村委会 Zhuān Yáo Cūn Wēi Huì Village
Xinzhuang Village 新庄村委会 Xīn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Baiyun Village 白云村委会 Bái Yún Cūn Wēi Huì Village
Gaoyao Village 高窑村委会 Gāo Yáo Cūn Wēi Huì Village
Gancaoping Village 甘草坪村委会 Gān Cǎo Píng Cūn Wēi Huì Village
Qiansang Jiayu Village 前桑家峪村委会 Qián Sāng Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Yangjiayu Village 杨家峪村委会 Yáng Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Guandou Village 官斗村委会 Guān Dǒu Cūn Wēi Huì Village
Shijiayu Village 石家峪村委会 Shí Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Shanghu Yukou Village 上虎峪口村委会 Shàng Hǔ Yù Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Xiahu Yukou Village 下虎峪口村委会 Xià Hǔ Yù Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Lianping Village 联坪村委会 Lián Píng Cūn Wēi Huì Village
Jingzi Village 井子村委会 Jǐng Zǐ Cūn Wēi Huì Village
Shibanfang Village 石板房村委会 Shí Bǎn Fáng Cūn Wēi Huì Village
Guanzhuang Village 官庄村委会 Guān Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Peijiayu Village 裴家峪村委会 Péi Jiā Yù Cūn Wēi Huì Village
Yicun Village 仪村村委会 Yí Cūn Cūn Wēi Huì Village
Koushang Village 口上村委会 Kǒu Shàng Cūn Wēi Huì Village
Qingyangshu Village 青杨树村委会 Qīng Yáng Shù Cūn Wēi Huì Village
Tuanbi Village 团壁村委会 Tuán Bì Cūn Wēi Huì Village
Fengjiazhuang Village 冯家庄村委会 Féng Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Gaojiazhuang Village 郜家庄村委会 Gào Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wanli Village 湾里村委会 Wān Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Lijiazhang Village 李家掌村委会 Lǐ Jiā Zhǎng Cūn Wēi Huì Village
Nangou Village 南沟村委会 Nán Gōu Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Liyang Town [in Chinese] 李阳镇
Songyan Town [in Chinese] 松烟镇
Qingcheng Town [in Chinese] 青城镇
Hengling Town [in Chinese] 横岭镇
Weima Township [in Chinese] 喂马乡
Pingsong Township [in Chinese] 平松乡
Niuchuan Township [in Chinese] 牛川乡
Mafang Township [in Chinese] 马坊乡
Yangguangzhan Township [in Chinese] 阳光占乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12