Your Guide to China> Zhejiang Province>>Jinhua Municipality>>Dongyang City >Weishan Town(浙江金华东阳市巍山镇)

Weishan Town, A division of Dongyang City,Zhejiang Province

In Chinese: 巍山镇
In Pinyin: Wēi Shān Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 322100;
Calling Code : 0579
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙G
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330783

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Weishan Community 巍山社区 Wēi Shān Shè Qū Community
Weiping Community 巍屏社区 Wēi Píng Shè Qū Community
Shangyu Village 尚誉村 Shàng Yù Cūn Village
Chachang Village 茶场村 Chá Chǎng Cūn Village
Hucun Village 胡村村 Hú Cūn Cūn Village
Majia Village 麻家村 Mā Jiā Cūn Village
Louxiafan Village 楼下畈村 Lóu Xià Fàn Cūn Village
Guanglihu Village 光里湖村 Guāng Lǐ Hú Cūn Village
Xianggang Village 象岗村 Xiàng Gǎng Cūn Village
Shangbozhai Village 上卜宅村 Shàng Bo Zhái Cūn Village
Huanfeng Village 环峰村 Huán Fēng Cūn Village
Wangzhai Village 王宅村 Wáng Zhái Cūn Village
Shuguang Village 曙光村 Shǔ Guāng Cūn Village
Shenliang Village 沈良村 Shěn Liáng Cūn Village
Shangwuzhai Village 尚武宅村 Shàng Wǔ Zhái Cūn Village
Guyuantou Village 古渊头村 Gǔ Yuān Tóu Cūn Village
Yalian Village 雅联村 Yā Lián Cūn Village
Baitan Village 白坦村 Bái Tǎn Cūn Village
Qingxi Village 清溪村 Qīng Xī Cūn Village
Dongfanghong Village 东方红村 Dōng Fāng Hóng Cūn Village
Baziqiang Village 八字墙村 Bā Zì Qiáng Cūn Village
Tongle Village 同乐村 Tóng Lè Cūn Village
Huailu Village 怀鲁村 Huái Lǔ Cūn Village
Dongshenqiao Village 东莘桥村 Dōng Shēn Qiáo Cūn Village
Shiqian Village 市前村 Shì Qián Cūn Village
Luodian Village 罗店村 Luō Diàn Cūn Village
Jiaqiu Village 甲丘村 Jiǎ Qīu Cūn Village
Lingdian Village 岭典村 Lǐng Diǎn Cūn Village
Dashan Village 大山村 Dà Shān Cūn Village
Xianxuetang Village 仙学塘村 Xiān Xué Táng Cūn Village
Jinxin Village 金鑫村 Jīn Xīn Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Huashui Town [in Chinese] 画水镇
Hengdian Town [in Chinese] 横店镇
Zuocun Town [in Chinese] 佐村镇
Nanma Town [in Chinese] 南马镇
Huxi Town [in Chinese] 湖溪镇
Hulu Town [in Chinese] 虎鹿镇
Qianxiang Town [in Chinese] 千祥镇
Dongyangjiang Town [in Chinese] 东阳江镇
Mazhai Town [in Chinese] 马宅镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12