Your Guide to China> Hebei Province>>Qinhuangdao Municipality>>Funing District >Taiying Town(河北秦皇岛抚宁区台营镇)

Taiying Town, A division of Funing District,Hebei Province

In Chinese: 台营镇
In Pinyin: Tāi Yíng Zhèn ;
Administrative Division Code : 130323105;
Post Code : 066300;
Calling Code : 0335
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 冀C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 130323
Area Coverage: 160.7 square kilometers;
Population : 46,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Taiying First Village 台营一村委会 Tāi Yíng Yī Cūn Wēi Huì First Village
Taiying Second Village 台营二村委会 Tāi Yíng èr Cūn Wēi Huì Second Village
Taiying Third Village 台营三村委会 Tāi Yíng Sān Cūn Wēi Huì Third Village
Taiying Fourth Village 台营四村委会 Tāi Yíng Sì Cūn Wēi Huì Fourth Village
Taiying Fifth Village 台营五村委会 Tāi Yíng Wǔ Cūn Wēi Huì Fifth Village
Taiying Sixth Village 台营六村委会 Tāi Yíng Lìu Cūn Wēi Huì Sixth Village
Taiying Seventh Village 台营七村委会 Tāi Yíng Qī Cūn Wēi Huì Seventh Village
Qijiazhai Village 七家寨村委会 Qī Jiā Zhài Cūn Wēi Huì Village
Yanwuying Village 演武营村委会 Yǎn Wǔ Yíng Cūn Wēi Huì Village
Daijiating Village 代家汀村委会 Dài Jiā Tīng Cūn Wēi Huì Village
Maogezhuang Village 毛各庄村委会 Máo Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Sanlizhuang Village 三里庄村委会 Sān Lǐ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Wuzhuang Village 吴庄村委会 Wú Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Ligezhuang Village 李各庄村委会 Lǐ Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Jugezhuang Village 巨各庄村委会 Jù Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yegezhuang Village 野各庄村委会 Yě Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beitaizhuang Village 北台庄村委会 Běi Tāi Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chenzhuang Village 陈庄村委会 Chén Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Huazhuang Village 华庄村委会 Huā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dayang Gezhuang Village 大杨各庄村委会 Dà Yáng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Xiaoyang Gezhuang Village 小杨各庄村委会 Xiǎo Yáng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Miaolinggou Village 庙岭沟村委会 Miào Lǐng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Majiafang Village 马家坊村委会 Mǎ Jiā Fāng Cūn Wēi Huì Village
Lvliangyu Village 吕良峪村委会 Lǚ Liáng Yù Cūn Wēi Huì Village
Wangzhuanghu Village 王庄户村委会 Wáng Zhuāng Hù Cūn Wēi Huì Village
Fuyuzhuang Village 富裕庄村委会 Fù Yù Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Sunzhuang Village 孙庄村委会 Sūn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beiwang Gezhuang Village 北王各庄村委会 Běi Wáng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qianma Dayu Village 前麻达峪村委会 Qián Mā Dá Yù Cūn Wēi Huì Village
Houma Dayu Village 后麻达峪村委会 Hòu Mā Dá Yù Cūn Wēi Huì Village
Yugezhuang Village 俞各庄村委会 Yú Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Bohezhai Village 渤河寨村委会 Bó Hé Zhài Cūn Wēi Huì Village
Guozhuang Village 郭庄村委会 Guō Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qianzhuang Village 钱庄村委会 Qián Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Chuzhuang Village 楚庄村委会 Chǔ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Donggou Village 东沟村委会 Dōng Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shajingou Village 沙金沟村委会 Shā Jīn Gōu Cūn Wēi Huì Village
Dongnuanzhuang Village 冬暖庄村委会 Dōng Nuǎn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Nanguan Village 南关村委会 Nán Guān Cūn Wēi Huì Village
Chengli Village 城里村委会 Chéng Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Shenzhuang Village 沈庄村委会 Shěn Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shanhou Village 山后村委会 Shān Hòu Cūn Wēi Huì Village
Ganjianling Village 干涧岭村委会 Gān Jiàn Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Ganjian Village 干涧村委会 Gān Jiàn Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiapu Village 张家铺村委会 Zhāng Jiā Pū Cūn Wēi Huì Village
Chenjiapu Village 陈家铺村委会 Chén Jiā Pū Cūn Wēi Huì Village
Xizhang Gezhuang Village 西张各庄村委会 Xī Zhāng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Pingfangdian Village 平房店村委会 Píng Fáng Diàn Cūn Wēi Huì Village
Kanggezhuang Village 康各庄村委会 Kāng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Niujiaoyu Village 牛角峪村委会 Níu Jiǎo Yù Cūn Wēi Huì Village
Beidiaoya Village 北刁崖村委会 Běi Diāo Yá Cūn Wēi Huì Village
Huangtukan Village 黄土坎村委会 Huáng Tǔ Kǎn Cūn Wēi Huì Village
Xizhou Gezhuang Village 西周各庄村委会 Xī Zhōu Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Dongzhou Gezhuang Village 东周各庄村委会 Dōng Zhōu Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Liugezhuang Village 柳各庄村委会 Lǐu Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Zhaogezhuang Village 赵各庄村委会 Zhào Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Shicaoyu Village 石槽峪村委会 Shí Cáo Yù Cūn Wēi Huì Village
Lugezhuang Village 鹿各庄村委会 Lù Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Beizhang Gezhuang Village 北张各庄村委会 Běi Zhāng Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qingshankou Village 青山口村委会 Qīng Shān Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Yuanjiagou Village 袁家沟村委会 Yuán Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shibeigou Village 石碑沟村委会 Shí Bēi Gōu Cūn Wēi Huì Village
Jiejiagou Village 竭家沟村委会 Jié Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Qiaoju Village 巧咀村委会 Qiǎo Jǔ Cūn Wēi Huì Village
Fuyagou Village 扶崖沟村委会 Fú Yá Gōu Cūn Wēi Huì Village
Shanshenmiao Village 山神庙村委会 Shān Shén Miào Cūn Wēi Huì Village
Hekou Village 河口村委会 Hé Kǒu Cūn Wēi Huì Village
Dongshengzhai Village 东胜寨村委会 Dōng Shēng Zhài Cūn Wēi Huì Village
Dugezhuang Village 杜各庄村委会 Dù Gě Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Licheng Sub-District [in Chinese] 骊城街道
Nandaihe Sub-District [in Chinese] 南戴河街道
Funing Town [in Chinese] 抚宁镇
Liushouying Town [in Chinese] 留守营镇
Yuguan Town [in Chinese] 榆关镇
Niutouya Town [in Chinese] 牛头崖镇
Shimenzhai Town [in Chinese] 石门寨镇
Daxinzhai Town [in Chinese] 大新寨镇
Zhucaoying Town [in Chinese] 驻操营镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12