Your Guide to China> Shanxi Province>>Lvliang Municipality>>Linxian County >Shibaitou Township(山西吕梁临县石白头乡)

Shibaitou Township, A division of rural area of Linxian County,Lvliang City

In Chinese: 石白头乡
In Pinyin: Shí Bái Tóu Xiāng ;
Administrative Division Code : 141124204;
Post Code : 033000;
Calling Code : 0358
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 晋J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 141124
Area Coverage: 66.5 square kilometers;
Population : 8,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Hougao Jialing Village 后高家岭村委会 Hòu Gāo Jiā Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Miaojiayan Village 苗家焉村 Miáo Jiā Yān Cūn Village
Miaojiamao Village 苗家峁村委会 Miáo Jiā Mǎo Cūn Wēi Huì Village
Shenjiagou Village 沈家沟村委会 Shěn Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Duanxian Village 段贤村委会 Duàn Xián Cūn Wēi Huì Village
Shibaitou Village 石白头村委会 Shí Bái Tóu Cūn Wēi Huì Village
Huajiashan Village 化家山村委会 Huā Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiashan Village 张家山村委会 Zhāng Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Chenguoping Village 陈国坪村委会 Chén Guó Píng Cūn Wēi Huì Village
Shenjiashan Village 沈家山村委会 Shěn Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Wuling Village 务岭村委会 Wù Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Houyang Jiashan Village 后杨家山村委会 Hòu Yáng Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Hejiagou Village 贺家沟村委会 Hè Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Hujiawa Village 呼家洼村委会 Hū Jiā Wā Cūn Wēi Huì Village
Qiaojiashan Village 乔家山村委会 Qiáo Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Yangwa Village 阳洼村委会 Yáng Wā Cūn Wēi Huì Village
Yueshuling Village 月树岭村委会 Yuè Shù Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Mujiashan Village 牧家山村委会 Mù Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Chenluoju Village 衬罗局村委会 Chèn Luō Jú Cūn Wēi Huì Village
Xishanju Village 西山局村委会 Xī Shān Jú Cūn Wēi Huì Village
Qinjiashan Village 秦家山村委会 Qín Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Baizhai Village 柏寨村委会 Bǎi Zhài Cūn Wēi Huì Village
Miaoyan Village 庙焉村 Miào Yān Cūn Village
Gaojiaju Village 高家咀村委会 Gāo Jiā Jǔ Cūn Wēi Huì Village
Lijiawa Village 李家洼村委会 Lǐ Jiā Wā Cūn Wēi Huì Village
Zhaimaoshang Village 寨峁上村委会 Zhài Mǎo Shàng Cūn Wēi Huì Village
Yangsiju Village 阳思局村委会 Yáng Sī Jú Cūn Wēi Huì Village
Qiangao Jialing Village 前高家岭村委会 Qián Gāo Jiā Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Hejiazhuang Village 贺家庄村委会 Hè Jiā Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Qiancaodi Village 前曹底村委会 Qián Cáo Dǐ Cūn Wēi Huì Village
Geduo Village 圪垛村委会 Gē Duǒ Cūn Wēi Huì Village
Qianyang Jiashan Village 前杨家山村委会 Qián Yáng Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Dalingshang Village 大岭上村委会 Dà Lǐng Shàng Cūn Wēi Huì Village
Zhuangtou Village 庄头村委会 Zhuāng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Hejiawa Village 贺家洼村委会 Hè Jiā Wā Cūn Wēi Huì Village
Zhaoyan Village 赵焉村 Zhào Yān Cūn Village
Jingdaopo Village 井道坡村委会 Jǐng Dào Pō Cūn Wēi Huì Village
Caojiawa Village 曹家洼村委会 Cáo Jiā Wā Cūn Wēi Huì Village
Liujiashan Village 柳家山村委会 Lǐu Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Mujiashan Village 木家山村委会 Mù Jiā Shān Cūn Wēi Huì Village
Wangjiagou Village 王家沟村委会 Wáng Jiā Gōu Cūn Wēi Huì Village
Ma′anliang Village 马鞍梁村委会 Mǎ ān Liáng Cūn Wēi Huì Village
Xicongluo Village 西丛罗村委会 Xī Cóng Luō Cūn Wēi Huì Village
Caoyuping Village 曹峪坪村委会 Cáo Yù Píng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Linquan Town [in Chinese] 临泉镇
Baiwen Town [in Chinese] 白文镇
Chengzhuang Town [in Chinese] 城庄镇
Tuban Town [in Chinese] 兔板镇
Kehu Town [in Chinese] 克虎镇
Sanjiao Town [in Chinese] 三交镇
Tuanshuitou Town [in Chinese] 湍水头镇
Linjiaping Town [in Chinese] 林家坪镇
Zhaoxian Town [in Chinese] 招贤镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12