Your Guide to China> Zhejiang Province>>Wenzhou Municipality>>Pingyang County >Shanmen Town(浙江温州平阳县山门镇)

Shanmen Town, A division of Pingyang County,Zhejiang Province

In Chinese: 山门镇
In Pinyin: Shān Mén Zhèn ;
Administrative Division Code : 330326107;
Post Code : 325406;
Calling Code : 0577
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330326
Area Coverage: 35.8 square kilometers;
Population : 28,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Laojie Neighborhood 老街居委会 Lǎo Jiē Jū Wēi Huì Neighborhood
Daqiao Neighborhood 大桥居委会 Dà Qiáo Jū Wēi Huì Neighborhood
Shuguang Neighborhood 曙光居委会 Shǔ Guāng Jū Wēi Huì Neighborhood
Shanmen Village 山门村委会 Shān Mén Cūn Wēi Huì Village
Guo′ao Village 郭岙村委会 Guō ào Cūn Wēi Huì Village
Da′ao Village 大岙村委会 Dà ào Cūn Wēi Huì Village
Yong′an Village 永安村委会 Yǒng ān Cūn Wēi Huì Village
Xiadongshan Village 下东山村委会 Xià Dōng Shān Cūn Wēi Huì Village
Xishan Village 西山村委会 Xī Shān Cūn Wēi Huì Village
Yuelai Village 悦来村委会 Yuè Lái Cūn Wēi Huì Village
Tinghou Village 亭后村委会 Tíng Hòu Cūn Wēi Huì Village
Shangyang Village 上洋村 Shàng Yáng Cūn Village
Shuimentou Village 水门头村委会 Shuǐ Mén Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xialubu Village 下路堡村委会 Xià Lù Bǎo Cūn Wēi Huì Village
Dalingjiao Village 大岭脚村委会 Dà Lǐng Jiǎo Cūn Wēi Huì Village
Xiyuan Village 溪源村委会 Xī Yuán Cūn Wēi Huì Village
Datun Village 大屯村委会 Dà Tún Cūn Wēi Huì Village
Kengdong Village 坑东村委会 Kēng Dōng Cūn Wēi Huì Village
Tianzhongyang Village 田中央村委会 Tián Zhōng Yāng Cūn Wēi Huì Village
Dingbutou Village 丁步头村委会 Dīng Bù Tóu Cūn Wēi Huì Village
Gaoyi Village 高一村委会 Gāo Yī Cūn Wēi Huì Village
Gao′er Village 高二村委会 Gāo èr Cūn Wēi Huì Village
Dalou Village 大楼村委会 Dà Lóu Cūn Wēi Huì Village
Xiatun Village 下屯村委会 Xià Tún Cūn Wēi Huì Village
Shiniukeng Village 石牛坑村委会 Shí Níu Kēng Cūn Wēi Huì Village
Baoshan Village 包山村委会 Bāo Shān Cūn Wēi Huì Village
Wangzhuang Village 旺庄村委会 Wàng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Yubian Village 屿边村委会 Yǔ Biān Cūn Wēi Huì Village
Meifeng Village 梅丰村委会 Méi Fēng Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Kunyang Town [in Chinese] 昆阳镇
Aojiang Town [in Chinese] 鳌江镇
Shuitou Town [in Chinese] 水头镇
Xiaojiang Town [in Chinese] 萧江镇
Mabu Town [in Chinese] 麻步镇
Tengjiao Town [in Chinese] 腾蛟镇
Qiancang Town [in Chinese] 钱仓镇
Shunxi Town [in Chinese] 顺溪镇
Nanyan Town [in Chinese] 南雁镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12