Your Guide to China> Hubei Province>>Huanggang Municipality>>Hong′an County >Shangxinji Town(湖北黄冈红安县上新集镇)

Shangxinji Town, A division of Hong′an County,Hubei Province

In Chinese: 上新集镇
In Pinyin: Shàng Xīn Jí Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 438401;
Calling Code : 0713
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鄂J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 421122

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Shangxinji Neighborhood 上新集居委会 Shàng Xīn Jí Jū Wēi Huì Neighborhood
Qiaodian Village 桥店村委会 Qiáo Diàn Cūn Wēi Huì Village
Shiguling Village 石古岭村委会 Shí Gǔ Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Wangjiabang Village 王家榜村委会 Wáng Jiā Bǎng Cūn Wēi Huì Village
Qitingbang Village 其亭榜村委会 Qí Tíng Bǎng Cūn Wēi Huì Village
Wanglangchong Village 王郎冲村委会 Wáng Láng Chōng Cūn Wēi Huì Village
Bao′anzhai Village 保安寨村委会 Bǎo ān Zhài Cūn Wēi Huì Village
Fuxing Village 复兴村委会 Fù Xīng Cūn Wēi Huì Village
Gaolou Village 高楼村委会 Gāo Lóu Cūn Wēi Huì Village
Lishifan Village 李氏畈村委会 Lǐ Shì Fàn Cūn Wēi Huì Village
Jiucaiyuan Village 韭菜园村委会 Jǐu Cài Yuán Cūn Wēi Huì Village
Gaoshanmiao Village 高山庙村委会 Gāo Shān Miào Cūn Wēi Huì Village
Huangcaifan Village 黄才畈村委会 Huáng Cái Fàn Cūn Wēi Huì Village
Wuzidun Village 吴子墩村委会 Wú Zǐ Dūn Cūn Wēi Huì Village
Wangjiadian Village 王家店村委会 Wáng Jiā Diàn Cūn Wēi Huì Village
Beigang Village 北岗村委会 Běi Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Shangxinji Village 上新集村委会 Shàng Xīn Jí Cūn Wēi Huì Village
Hongmashan Village 红马山村委会 Hóng Mǎ Shān Cūn Wēi Huì Village
Zhaojiawan Village 赵家湾村委会 Zhào Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Shuikousi Village 水口寺村委会 Shuǐ Kǒu Sì Cūn Wēi Huì Village
Shiniushan Village 石牛山村委会 Shí Níu Shān Cūn Wēi Huì Village
Longjingchong Village 龙井冲村委会 Lóng Jǐng Chōng Cūn Wēi Huì Village
Zhengjiachong Village 郑家冲村委会 Zhèng Jiā Chōng Cūn Wēi Huì Village
Yujiagang Village 余家岗村委会 Yú Jiā Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Damiao Village 大庙村委会 Dà Miào Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Chengguan Town [in Chinese] 城关镇
Xinghua Township [in Chinese] 杏花乡
Yongjiahe Town [in Chinese] 永佳河镇
Taipingqiao Town [in Chinese] 太平桥镇
Baliwan Town [in Chinese] 八里湾镇
Mi′ersi Town [in Chinese] 觅儿寺镇
Gaoqiao Town [in Chinese] 高桥镇
Ercheng Town [in Chinese] 二程镇
Huajiahe Town [in Chinese] 华家河镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12