Your Guide to China> Hubei Province>>Huanggang Municipality>>Hong′an County >Qiliping Town(湖北黄冈红安县七里坪镇)

Qiliping Town, A division of Hong′an County,Hubei Province

In Chinese: 七里坪镇
In Pinyin: Qī Lǐ Píng Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 438401;
Calling Code : 0713
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鄂J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 421122

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Qiliping Neighborhood 七里坪居委会 Qī Lǐ Píng Jū Wēi Huì Neighborhood
Hongping Village 红坪村 Hóng Píng Cūn Village
Huayuanfan Village 花园畈村 Huā Yuán Fàn Cūn Village
Gongjiahe Village 贡家河村 Gòng Jiā Hé Cūn Village
Zhangjiawan Village 张家湾村 Zhāng Jiā Wān Cūn Village
Fangyuan Village 方院村 Fāng Yuàn Cūn Village
Zhanghuanshan Village 张环山村 Zhāng Huán Shān Cūn Village
Liulinhe Village 柳林河村 Lǐu Lín Hé Cūn Village
Zhoujiadun Village 周家墩村 Zhōu Jiā Dūn Cūn Village
Jingtanggang Village 经堂岗村 Jīng Táng Gǎng Cūn Village
Zhengbigao Village 郑必高村 Zhèng Bì Gāo Cūn Village
Bayi Village 八一村 Bā Yī Cūn Village
Caoxiedian Village 草鞋店村 Cǎo Xié Diàn Cūn Village
Yangshan Village 杨山村 Yáng Shān Cūn Village
Zhouqijia Village 周七家村 Zhōu Qī Jiā Cūn Village
Ruandian Village 阮店村 Ruǎn Diàn Cūn Village
Shihe Village 石河村 Shí Hé Cūn Village
Yandianhe Village 盐店河村 Yán Diàn Hé Cūn Village
Fudeqiao Village 福德桥村 Fú Dé Qiáo Cūn Village
Magang Village 马岗村 Mǎ Gǎng Cūn Village
Luofan Village 罗畈村 Luō Fàn Cūn Village
Yanzhoujia Village 颜周家村 Yán Zhōu Jiā Cūn Village
Tanshugang Village 檀树岗村 Tán Shù Gǎng Cūn Village
Diaoqiao Village 吊桥村 Diào Qiáo Cūn Village
Luojiawan Village 骆家湾村 Luò Jiā Wān Cūn Village
Lianhuabei Village 莲花背村 Lián Huā Bēi Cūn Village
Xiongjiaju Village 熊家咀村 Xióng Jiā Jǔ Cūn Village
Yujiafan Village 余家畈村 Yú Jiā Fàn Cūn Village
Changchong Village 长冲村 Cháng Chōng Cūn Village
Ma′anshan Village 马鞍山村 Mǎ ān Shān Cūn Village
Guanyinge Village 观音阁村 Guān Yīn Gé Cūn Village
Daishiying Village 戴世英村 Dài Shì Yīng Cūn Village
Yanglijia Village 杨李家村 Yáng Lǐ Jiā Cūn Village
Caomenkou Village 曹门口村 Cáo Mén Kǒu Cūn Village
Chengweide Village 程维德村 Chéng Wéi Dé Cūn Village
Taojiabian Village 陶家边村 Táo Jiā Biān Cūn Village
Baimasi Village 白马嘶村 Bái Mǎ Sī Cūn Village
Dianming Village 典明村 Diǎn Míng Cūn Village
Wantianfan Village 万田畈村 Wàn Tián Fàn Cūn Village
Shijiagang Village 石家岗村 Shí Jiā Gǎng Cūn Village
Shijiaju Village 石家咀村 Shí Jiā Jǔ Cūn Village
Gaomiao Village 高庙村 Gāo Miào Cūn Village
Zhangshihe Village 张石河村 Zhāng Shí Hé Cūn Village
Shijiawan Village 石家湾村 Shí Jiā Wān Cūn Village
Ma′anshi Village 马安石村 Mǎ ān Shí Cūn Village
Youjiawan Village 尤家湾村 Yóu Jiā Wān Cūn Village
Wangwenxiu Village 王文秀村 Wáng Wén Xìu Cūn Village
Zhanglijia Village 张李家村 Zhāng Lǐ Jiā Cūn Village
Chenzu Village 陈祖村 Chén Zǔ Cūn Village
Qijiafan Village 七家畈村 Qī Jiā Fàn Cūn Village
Ziyunzhai Village 紫云寨村 Zǐ Yún Zhài Cūn Village
Changtangbian Village 长塘边村 Cháng Táng Biān Cūn Village
Dongyuemiao Village 东岳庙村 Dōng Yuè Miào Cūn Village
Xugelou Village 许葛楼村 Xǔ Gé Lóu Cūn Village
Shanxichong Village 山西冲村 Shān Xī Chōng Cūn Village
Lujiawan Village 卢家湾村 Lú Jiā Wān Cūn Village
Zhangjiahe Village 张家河村 Zhāng Jiā Hé Cūn Village
Xuzhangjia Village 许张家村 Xǔ Zhāng Jiā Cūn Village
Gaojiawan Village 高家湾村 Gāo Jiā Wān Cūn Village
Yuanyinghe Village 袁英河村 Yuán Yīng Hé Cūn Village
Bailinsi Village 柏林寺村 Bǎi Lín Sì Cūn Village
Fujia′ao Village 付家坳村 Fù Jiā ào Cūn Village
Fangxihe Village 方西河村 Fāng Xī Hé Cūn Village
Gaoxujia Village 高徐家村 Gāo Xú Jiā Cūn Village
Gufengling Village 古峰岭村 Gǔ Fēng Lǐng Cūn Village
Xujiahe Village 徐家河村 Xú Jiā Hé Cūn Village
Changxindian Village 长辛店村 Cháng Xīn Diàn Cūn Village
Zhengjiafan Village 郑家畈村 Zhèng Jiā Fàn Cūn Village
Fangjiadang Village 方家挡村 Fāng Jiā Dǎng Cūn Village
Xiadian Village 下店村 Xià Diàn Cūn Village
Tiantai Forest Farm 天台林场 Tiān Tāi Lín Chǎng Forest Farm
Ziyun Forest Farm 紫云林场 Zǐ Yún Lín Chǎng Forest Farm
Dahu Forest Farm 大斛林场 Dà Hú Lín Chǎng Forest Farm
Guoying Forest Farm 国营林场 Guó Yíng Lín Chǎng Forest Farm
State-Owned Reservoir Management Office Residential Quarter 国营水库管理处生活区 Guó Yíng Shuǐ Kù Guǎn Lǐ Chù Shēng Huó Qū Management Office Residential Quarter
Yanbaodi Reservoir Residential Quarter 烟宝地水库生活区 Yān Bǎo Dì Shuǐ Kù Shēng Huó Qū Residential Quarter
Tanshugang Reservoir Residential Quarter 檀树岗水库生活区 Tán Shù Gǎng Shuǐ Kù Shēng Huó Qū Residential Quarter
Bajiaomiao Reservoir Residential Quarter 八角庙水库生活区 Bā Jiǎo Miào Shuǐ Kù Shēng Huó Qū Residential Quarter
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Chengguan Town [in Chinese] 城关镇
Xinghua Township [in Chinese] 杏花乡
Yongjiahe Town [in Chinese] 永佳河镇
Taipingqiao Town [in Chinese] 太平桥镇
Baliwan Town [in Chinese] 八里湾镇
Mi′ersi Town [in Chinese] 觅儿寺镇
Gaoqiao Town [in Chinese] 高桥镇
Shangxinji Town [in Chinese] 上新集镇
Ercheng Town [in Chinese] 二程镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12