Your Guide to China> Zhejiang Province>>Wenzhou Municipality>>Yueqing City >Liushi Town(浙江温州乐清市柳市镇)

Liushi Town, A division of Yueqing City,Zhejiang Province

In Chinese: 柳市镇
In Pinyin: Lǐu Shì Zhèn ;
Administrative Division Code : 330382114;
Post Code : 325000;
Calling Code : 0577
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330382

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Dongfeng Community 东风社区 Dōng Fēng Shè Qū Community
Shangyuan Community 上园社区 Shàng Yuán Shè Qū Community
Sanli Community 三里社区 Sān Lǐ Shè Qū Community
Xiangjinyang Community 翔金垟村 Xiáng Jīn Yáng Cūn Community
Xihuangshe Community 西皇社村 Xī Huáng Shè Cūn Community
Changhong Community 长虹社区 Cháng Hóng Shè Qū Community
Fangdouyan Village 方斗岩村委会 Fāng Dǒu Yán Cūn Wēi Huì Village
Chaoyang Village 朝阳村委会 Cháo Yáng Cūn Wēi Huì Village
Houxiyang Village 后西洋村 Hòu Xī Yáng Cūn Village
Qianxiyang Village 前西洋村 Qián Xī Yáng Cūn Village
Lvzhuang Village 吕庄村委会 Lǚ Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Houjie Village 后街村委会 Hòu Jiē Cūn Wēi Huì Village
Xiangjinyang Village 翔金垟村 Xiáng Jīn Yáng Cūn Village
Shangyuan Village 上园村委会 Shàng Yuán Cūn Wēi Huì Village
Dongfeng Village 东风村委会 Dōng Fēng Cūn Wēi Huì Village
Qianjie Village 前街村委会 Qián Jiē Cūn Wēi Huì Village
Changhong Village 长虹村委会 Cháng Hóng Cūn Wēi Huì Village
Shangfeng Village 上峰村委会 Shàng Fēng Cūn Wēi Huì Village
Changfeng Village 长丰村委会 Cháng Fēng Cūn Wēi Huì Village
Xiangshan Village 象山村委会 Xiàng Shān Cūn Wēi Huì Village
Xitantou Village 西潭头村委会 Xī Tán Tóu Cūn Wēi Huì Village
Shangchi Village 上池村委会 Shàng Chí Cūn Wēi Huì Village
Mushanhou Village 木山后村委会 Mù Shān Hòu Cūn Wēi Huì Village
Jiaxi Village 浃西村委会 Jiā Xī Cūn Wēi Huì Village
Jiadong Village 浃东村委会 Jiā Dōng Cūn Wēi Huì Village
Changchun Village 长春村委会 Cháng Chūn Cūn Wēi Huì Village
Shetou Village 社头村委会 Shè Tóu Cūn Wēi Huì Village
Xihuangyu Village 西凰屿村委会 Xī Huáng Yǔ Cūn Wēi Huì Village
Donghuangyu Village 东凰屿村委会 Dōng Huáng Yǔ Cūn Wēi Huì Village
Dongrendang Village 东仁宕村委会 Dōng Rén Dàng Cūn Wēi Huì Village
Xiamen Village 峡门村委会 Xiá Mén Cūn Wēi Huì Village
Xixi Village 西西村委会 Xī Xī Cūn Wēi Huì Village
Xinguang Village 新光村委会 Xīn Guāng Cūn Wēi Huì Village
Liuzhai Village 刘宅村委会 Líu Zhái Cūn Wēi Huì Village
Zhangqu Village 张瞿村委会 Zhāng Qú Cūn Wēi Huì Village
Xidong Village 西东村委会 Xī Dōng Cūn Wēi Huì Village
Shangyou Village 上游村委会 Shàng Yóu Cūn Wēi Huì Village
Su′ao Village 苏岙村委会 Sū ào Cūn Wēi Huì Village
Sulv Village 苏吕村委会 Sū Lǚ Cūn Wēi Huì Village
Nanlv′ao Village 南吕岙村委会 Nán Lǚ ào Cūn Wēi Huì Village
Huangdai Qiaoxi An Village 黄带桥西岸村委会 Huáng Dài Qiáo Xī àn Cūn Wēi Huì Village
Huangdai Qiaodong An Village 黄带桥东岸村委会 Huáng Dài Qiáo Dōng àn Cūn Wēi Huì Village
Huangqijia Village 黄七甲村委会 Huáng Qī Jiǎ Cūn Wēi Huì Village
Shanglaiqiao Village 上来桥村委会 Shàng Lái Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Linzhai Village 林宅村委会 Lín Zhái Cūn Wēi Huì Village
Sanli Village 三里村委会 Sān Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Tangyanzhou Village 塘沿周村委会 Táng Yán Zhōu Cūn Wēi Huì Village
Marenqiao Village 马仁桥村委会 Mǎ Rén Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Houxi Village 后西村委会 Hòu Xī Cūn Wēi Huì Village
Xinmin Village 新民村委会 Xīn Mín Cūn Wēi Huì Village
Qianxi Village 前西村委会 Qián Xī Cūn Wēi Huì Village
Dongcun Village 东村 Dōng Cūn Village
Xirendang Village 西仁宕村委会 Xī Rén Dàng Cūn Wēi Huì Village
Xuezhai Village 薛宅村委会 Xuē Zhái Cūn Wēi Huì Village
Bulaoxin Village 捕捞新村委会 Bǔ Lāo Xīn Cūn Wēi Huì Village
Shangzhai Village 尚宅村委会 Shàng Zhái Cūn Wēi Huì Village
Changdaotan Village 长道坦村委会 Cháng Dào Tǎn Cūn Wēi Huì Village
Qianyangdong Village 前洋洞村 Qián Yáng Dòng Cūn Village
Dianhou Village 店后村委会 Diàn Hòu Cūn Wēi Huì Village
Shanlong Village 山弄村委会 Shān Lòng Cūn Wēi Huì Village
Shahou Village 沙后村委会 Shā Hòu Cūn Wēi Huì Village
Daixi Village 戴西村委会 Dài Xī Cūn Wēi Huì Village
Daidong Village 戴东村委会 Dài Dōng Cūn Wēi Huì Village
Geli Village 隔篱村委会 Gé Lí Cūn Wēi Huì Village
Shadong Village 沙东村委会 Shā Dōng Cūn Wēi Huì Village
Shaxi Village 沙西村委会 Shā Xī Cūn Wēi Huì Village
Qianyao Village 前窑村委会 Qián Yáo Cūn Wēi Huì Village
Qianzhou Village 前州村委会 Qián Zhōu Cūn Wēi Huì Village
Aodi Village 岙底村委会 ào Dǐ Cūn Wēi Huì Village
Aowai Village 岙外村委会 ào Wài Cūn Wēi Huì Village
Xuguang Village 旭光村委会 Xù Guāng Cūn Wēi Huì Village
He′ao Village 荷岙村委会 Hé ào Cūn Wēi Huì Village
Shangwuzhai Village 上五宅村委会 Shàng Wǔ Zhái Cūn Wēi Huì Village
Xisong Village 西宋村委会 Xī Sòng Cūn Wēi Huì Village
Hudong Village 湖东村委会 Hú Dōng Cūn Wēi Huì Village
Huxi Village 湖西村委会 Hú Xī Cūn Wēi Huì Village
Dingqiao Village 丁桥村委会 Dīng Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Zhiguang Village 智广村委会 Zhì Guǎng Cūn Wēi Huì Village
Yangzhai Village 杨宅村委会 Yáng Zhái Cūn Wēi Huì Village
Chanxi Village 蟾西村委会 Chán Xī Cūn Wēi Huì Village
Chandong Village 蟾东村委会 Chán Dōng Cūn Wēi Huì Village
Xianyang Village 仙垟村 Xiān Yáng Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Yuecheng Town [in Chinese] 乐成镇
Dajing Town [in Chinese] 大荆镇
Xianxi Town [in Chinese] 仙溪镇
Huwu Town [in Chinese] 湖雾镇
Yandang Town [in Chinese] 雁荡镇
Furong Town [in Chinese] 芙蓉镇
Qingjiang Town [in Chinese] 清江镇
Nantang Town [in Chinese] 南塘镇
Hongqiao Town [in Chinese] 虹桥镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12