Your Guide to China> Xinjiang Uyghur Auto. Region>>Kashgar Prefecture>>Yarkand County >Huangdi Town(新疆喀什莎车县荒地镇)

Huangdi Town, A division of Yarkand County,Xinjiang Uyghur Auto. Region

In Chinese: 荒地镇
In Pinyin: Huāng Dì Zhèn ;
Administrative Division Code : 653125103;
Post Code : 844000;
Calling Code : 0998
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 新Q
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 653125

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Youkeritaga′erqi Village 尤克日塔尕尔其村 Yóu Kè Rì Tǎ Gǎ ěr Qí Cūn Village
Tuowantaga′erqi Village 托万塔尕尔其村 Tuō Wàn Tǎ Gǎ ěr Qí Cūn Village
Buwa Kumu Village 布瓦库木村 Bù Wǎ Kù Mù Cūn Village
Youkuriqiakemakekule Village 尤库日恰克马克库勒村 Yóu Kù Rì Qià Kè Mǎ Kè Kù Lè Cūn Village
Tuowanmugale Village 托万木尕勒村 Tuō Wàn Mù Gǎ Lè Cūn Village
Youkurimugale Village 尤库日木尕勒村 Yóu Kù Rì Mù Gǎ Lè Cūn Village
Tuowankuyila Village 托万库依拉村 Tuō Wàn Kù Yī Lā Cūn Village
Youkurikuyila Village 尤库日库依拉村 Yóu Kù Rì Kù Yī Lā Cūn Village
Tuowannuokuteluke Village 托万诺库特鲁克村 Tuō Wàn Nuò Kù Tè Lǔ Kè Cūn Village
Youkurinuokuteluke Village 尤库日诺库特鲁克村 Yóu Kù Rì Nuò Kù Tè Lǔ Kè Cūn Village
Tuowanqiakemakekule Village 托万恰克马克库勒村 Tuō Wàn Qià Kè Mǎ Kè Kù Lè Cūn Village
Paheteleke′airike Village 帕合特勒克艾日克村 Pà Hé Tè Lè Kè ài Rì Kè Cūn Village
Youlegunbulake Village 尤勒滚布拉克村 Yóu Lè Gǔn Bù Lā Kè Cūn Village
Amu Baer Village 阿木巴尔村 ā Mù Bā ěr Cūn Village
Kuona Bazha Village 阔纳巴扎村 Kuò Nà Bā Zhā Cūn Village
Ake′ou′erda Village 阿克欧尔达村 ā Kè ōu ěr Dá Cūn Village
Xiaoer Kule Village 硝尔库勒村 Xiāo ěr Kù Lè Cūn Village
Youkuridunwusitang Village 尤库日墩吾斯塘村 Yóu Kù Rì Dūn Wú Sī Táng Cūn Village
Tuowandunwusitang Village 托万墩吾斯塘村 Tuō Wàn Dūn Wú Sī Táng Cūn Village
Kutaikekeruike Village 库台克科瑞克村 Kù Tāi Kè Kē Ruì Kè Cūn Village
Machang Village 马场村 Mǎ Chǎng Cūn Village
Qiaxi Leke Village 恰希勒克村 Qià Xī Lè Kè Cūn Village
Guzailebage Village 古再勒巴格村 Gǔ Zài Lè Bā Gē Cūn Village
Nuer Bage Village 努尔巴格村 Nǔ ěr Bā Gē Cūn Village
Yingbage Village 英巴格村 Yīng Bā Gē Cūn Village
Yingbazha Village 英巴扎村 Yīng Bā Zhā Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Shache Town [in Chinese] 莎车镇
Qiareke Town [in Chinese] 恰热克镇
Aili Xihu Town [in Chinese] 艾里西湖镇
Awati Town [in Chinese] 阿瓦提镇
Baishi Kante Town [in Chinese] 白什坎特镇
Yigai Erqi Town [in Chinese] 依盖尔其镇
Gule Bage Township [in Chinese] 古勒巴格乡
Arele Township [in Chinese] 阿热勒乡
Qiare Bage Township [in Chinese] 恰热巴格乡

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12