Your Guide to China> Zhejiang Province>>Ningbo Municipality>>Xiangshan County >Hepu Town(浙江宁波象山县鹤浦镇)

Hepu Town, A division of Xiangshan County,Zhejiang Province

In Chinese: 鹤浦镇
In Pinyin: Hè Pǔ Zhèn ;
Administrative Division Code : 330225103;
Post Code : 315000;
Calling Code : 0574
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙B
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330225
Area Coverage: 102 square kilometers;
Population : 35,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Xinghe Neighborhood 兴鹤居委会 Xīng Hè Jū Wēi Huì Neighborhood
Xianhe Neighborhood 仙鹤居委会 Xiān Hè Jū Wēi Huì Neighborhood
Songhe Neighborhood 松鹤居委会 Sōng Hè Jū Wēi Huì Neighborhood
Zhenhe Neighborhood 振鹤居委会 Zhèn Hè Jū Wēi Huì Neighborhood
Hejin Village 鹤进村委会 Hè Jìn Cūn Wēi Huì Village
Yazuitou Village 鸭嘴头村委会 Yā Zuǐ Tóu Cūn Wēi Huì Village
Hexiang Village 鹤翔村委会 Hè Xiáng Cūn Wēi Huì Village
Hepuyu Village 鹤浦渔村委会 Hè Pǔ Yú Cūn Wēi Huì Village
Huangjintan Village 黄金坦村委会 Huáng Jīn Tǎn Cūn Wēi Huì Village
Xiechang Village 蟹厂村委会 Xiè Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Xiaobaizhang Village 小百丈村委会 Xiǎo Bǎi Zhàng Cūn Wēi Huì Village
Dabaizhang Village 大百丈村委会 Dà Bǎi Zhàng Cūn Wēi Huì Village
Wenshanqian Village 文山前村委会 Wén Shān Qián Cūn Wēi Huì Village
Dasha Village 大沙村委会 Dà Shā Cūn Wēi Huì Village
Xiaowangjin Village 小网巾村委会 Xiǎo Wǎng Jīn Cūn Wēi Huì Village
Liushuiyan Village 流水岩村委会 Líu Shuǐ Yán Cūn Wēi Huì Village
Wantang Village 湾塘村委会 Wān Táng Cūn Wēi Huì Village
Houlongtou Village 后龙头村委会 Hòu Lóng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Qianlongtou Village 前龙头村委会 Qián Lóng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Jigang Village 吉港村委会 Jí Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Fan′ao Village 樊岙村委会 Fán ào Cūn Wēi Huì Village
Gaokantou Village 高坎头村委会 Gāo Kǎn Tóu Cūn Wēi Huì Village
Gutong Village 谷桶村委会 Gǔ Tǒng Cūn Wēi Huì Village
Maxiaotan Village 马小坦村委会 Mǎ Xiǎo Tǎn Cūn Wēi Huì Village
Danantian Village 大南田村委会 Dà Nán Tián Cūn Wēi Huì Village
Nantiandun Village 南田墩村委会 Nán Tián Dūn Cūn Wēi Huì Village
Fenghuangshan Village 凤凰山村委会 Fèng Huáng Shān Cūn Wēi Huì Village
Xiaonantian Village 小南田村委会 Xiǎo Nán Tián Cūn Wēi Huì Village
Mutong′ao Village 牧童岙村委会 Mù Tóng ào Cūn Wēi Huì Village
Shuihutu Village 水湖涂村委会 Shuǐ Hú Tú Cūn Wēi Huì Village
Yangliu Kengyu Village 杨柳坑渔村委会 Yáng Lǐu Kēng Yú Cūn Wēi Huì Village
Jinqi Mennong Village 金七门农村委会 Jīn Qī Mén Nóng Cūn Wēi Huì Village
Jinqi Menyu Village 金七门渔村委会 Jīn Qī Mén Yú Cūn Wēi Huì Village
Henan Village 鹤南村委会 Hè Nán Cūn Wēi Huì Village
Luosijiao Village 螺蛳礁村委会 Luó Sī Jiāo Cūn Wēi Huì Village
Wuli Village 五利村委会 Wǔ Lì Cūn Wēi Huì Village
Shuangxiawan Village 双下湾村委会 Shuāng Xià Wān Cūn Wēi Huì Village
Hewan Village 鹤湾村委会 Hè Wān Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Dandong Sub-District [in Chinese] 丹东街道
Danxi Sub-District [in Chinese] 丹西街道
Juexi Sub-District [in Chinese] 爵溪街道
Shipu Town [in Chinese] 石浦镇
Xizhou Town [in Chinese] 西周镇
Xianxiang Town [in Chinese] 贤庠镇
Qiangtou Town [in Chinese] 墙头镇
Sizhoutou Town [in Chinese] 泗洲头镇
Dingtang Town [in Chinese] 定塘镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12