Your Guide to China> Hubei Province>>Huanggang Municipality>>Hong′an County >Gaoqiao Town(湖北黄冈红安县高桥镇)

Gaoqiao Town, A division of Hong′an County,Hubei Province

In Chinese: 高桥镇
In Pinyin: Gāo Qiáo Zhèn ;
Administrative Division Code : ;
Post Code : 438401;
Calling Code : 0713
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 鄂J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 421122

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Caomen Village 曹门村委会 Cáo Mén Cūn Wēi Huì Village
Liujiabian Village 六家边村委会 Lìu Jiā Biān Cūn Wēi Huì Village
Chenhe Village 陈河村委会 Chén Hé Cūn Wēi Huì Village
Dengjiawan Village 邓家湾村委会 Dèng Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Huangjiatian Village 黄家田村委会 Huáng Jiā Tián Cūn Wēi Huì Village
Hetoufan Village 河头畈村委会 Hé Tóu Fàn Cūn Wēi Huì Village
Lilinju Village 栗林咀村委会 Lì Lín Jǔ Cūn Wēi Huì Village
Qiaotoubian Village 桥头边村委会 Qiáo Tóu Biān Cūn Wēi Huì Village
Wangliuxiu Village 王刘秀村委会 Wáng Líu Xìu Cūn Wēi Huì Village
Gaoqiaohe Village 高桥河村委会 Gāo Qiáo Hé Cūn Wēi Huì Village
Gaorenxuan Village 高任轩村委会 Gāo Rèn Xuān Cūn Wēi Huì Village
Gaolou Village 高楼村委会 Gāo Lóu Cūn Wēi Huì Village
Chenjia Dawan Village 陈家大湾村委会 Chén Jiā Dà Wān Cūn Wēi Huì Village
Yanjiafan Village 严家畈村委会 Yán Jiā Fàn Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiatian Village 张家田村委会 Zhāng Jiā Tián Cūn Wēi Huì Village
Yangzishan Village 羊子山村委会 Yáng Zǐ Shān Cūn Wēi Huì Village
Dushanzhai Village 独山寨村委会 Dú Shān Zhài Cūn Wēi Huì Village
Citanggang Village 祠堂岗村委会 Cí Táng Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Shitouwan Village 石头湾村委会 Shí Tóu Wān Cūn Wēi Huì Village
Wangjiafan Village 汪家畈村委会 Wāng Jiā Fàn Cūn Wēi Huì Village
Zhandian Village 占店村委会 Zhān Diàn Cūn Wēi Huì Village
Changfeng Village 长丰村委会 Cháng Fēng Cūn Wēi Huì Village
Yuejiagang Village 岳家岗村委会 Yuè Jiā Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Xiajiawan Village 夏家湾村委会 Xià Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Wujia Dawan Village 吴家大湾村委会 Wú Jiā Dà Wān Cūn Wēi Huì Village
Yujiabian Village 余家边村委会 Yú Jiā Biān Cūn Wēi Huì Village
Hejiawan Village 何家湾村委会 Hé Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Kanjiawan Village 阚家湾村委会 Kǎn Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Wangdewan Village 王德湾村委会 Wáng Dé Wān Cūn Wēi Huì Village
Zhanjiawan Village 占家湾村委会 Zhān Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Louzishi Village 楼子石村委会 Lóu Zǐ Shí Cūn Wēi Huì Village
Dongjia Dawan Village 董家大湾村委会 Dǒng Jiā Dà Wān Cūn Wēi Huì Village
Xiyangzhai Village 夕阳寨村委会 Xī Yáng Zhài Cūn Wēi Huì Village
Guanmutang Village 官木塘村委会 Guān Mù Táng Cūn Wēi Huì Village
Silingpu Village 四岭铺村委会 Sì Lǐng Pū Cūn Wēi Huì Village
Longwangshan Village 龙王山村委会 Lóng Wáng Shān Cūn Wēi Huì Village
Zhanjiatang Village 占家塘村委会 Zhān Jiā Táng Cūn Wēi Huì Village
Miaojuwan Village 庙咀湾村委会 Miào Jǔ Wān Cūn Wēi Huì Village
Erfangwan Village 二房湾村委会 èr Fáng Wān Cūn Wēi Huì Village
Gengjiatian Village 耿家田村委会 Gěng Jiā Tián Cūn Wēi Huì Village
Dongjiatian Village 董家田村委会 Dǒng Jiā Tián Cūn Wēi Huì Village
Zhaiwa Village 寨洼村委会 Zhài Wā Cūn Wēi Huì Village
Datangwan Village 大塘湾村委会 Dà Táng Wān Cūn Wēi Huì Village
Gaoqiao Neighborhood 高桥居委会 Gāo Qiáo Jū Wēi Huì Neighborhood
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Chengguan Town [in Chinese] 城关镇
Xinghua Township [in Chinese] 杏花乡
Yongjiahe Town [in Chinese] 永佳河镇
Taipingqiao Town [in Chinese] 太平桥镇
Baliwan Town [in Chinese] 八里湾镇
Mi′ersi Town [in Chinese] 觅儿寺镇
Shangxinji Town [in Chinese] 上新集镇
Ercheng Town [in Chinese] 二程镇
Huajiahe Town [in Chinese] 华家河镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12