Your Guide to China> Fujian Province>>Ningde Municipality>>Fu′an City >Gantang Town(福建宁德福安市甘棠镇)

Gantang Town, A division of Fu′an City,Fujian Province

In Chinese: 甘棠镇
In Pinyin: Gān Táng Zhèn ;
Administrative Division Code : 350981107;
Post Code : 352000;
Calling Code : 0593
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 闽J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 350981
Area Coverage: 103.7 square kilometers;
Go to the Official Website of the Government >>>>

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Lianchengjie Neighborhood 莲城街居委会 Lián Chéng Jiē Jū Wēi Huì Neighborhood
Ximen Village 西门村 Xī Mén Cūn Village
Dongmen Village 东门村 Dōng Mén Cūn Village
Nanmen Village 南门村 Nán Mén Cūn Village
Beimen Village 北门村 Běi Mén Cūn Village
Shangtang Village 上塘村 Shàng Táng Cūn Village
Gangbian Village 港边村 Gǎng Biān Cūn Village
Nantang Village 南塘村 Nán Táng Cūn Village
Ganping Village 甘坪村 Gān Píng Cūn Village
Ganjiang Village 甘江村 Gān Jiāng Cūn Village
Waitang Village 外塘村 Wài Táng Cūn Village
Houqi Village 后岐村 Hòu Qí Cūn Village
Gangqi Village 港岐村 Gǎng Qí Cūn Village
Guoze Village 国泽村 Guó Zé Cūn Village
Chunleiyun Village 春雷云村 Chūn Léi Yún Cūn Village
Niujiayang Village 牛家洋村 Níu Jiā Yáng Cūn Village
Kuiju Village 奎聚村 Kuí Jù Cūn Village
Yingqi Village 英岐村 Yīng Qí Cūn Village
Niubaiyang Village 牛柏洋村 Níu Bǎi Yáng Cūn Village
Cuoping Village 厝坪村 Cuò Píng Cūn Village
Shanxia Village 山下村 Shān Xià Cūn Village
Nixia Village 倪下村 Ní Xià Cūn Village
Wuyang Village 吴洋村 Wú Yáng Cūn Village
Guanli Village 观里村 Guān Lǐ Cūn Village
Meiyang Village 眉洋村 Méi Yáng Cūn Village
Hecuo Village 何厝村 Hé Cuò Cūn Village
Tongkengli Village 铜坑里村 Tóng Kēng Lǐ Cūn Village
Shantouzhuang Village 山头庄村 Shān Tóu Zhuāng Cūn Village
Xiaoling Village 小岭村 Xiǎo Lǐng Cūn Village
Keyang Village 可洋村 Kě Yáng Cūn Village
Lingwei Village 岭尾村 Lǐng Wěi Cūn Village
Guoyang Village 过洋村 Guō Yáng Cūn Village
Dache Village 大车村 Dà Chē Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Chengnan Sub-District [in Chinese] 城南街道
Yangtou Sub-District [in Chinese] 阳头街道
Chengbei Sub-District [in Chinese] 城北街道
Saiqi Town [in Chinese] 赛岐镇
Muyang Town [in Chinese] 穆阳镇
Shangbaishi Town [in Chinese] 上白石镇
Tantou Town [in Chinese] 潭头镇
Shekou Town [in Chinese] 社口镇
Xiaoyang Town [in Chinese] 晓阳镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12