Your Guide to China> Zhejiang Province>>Wenzhou Municipality>>Yueqing City >Danxi Town(浙江温州乐清市淡溪镇)

Danxi Town, A division of Yueqing City,Zhejiang Province

In Chinese: 淡溪镇
In Pinyin: Dàn Xī Zhèn ;
Administrative Division Code : 330382111;
Post Code : 325000;
Calling Code : 0577
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330382
Area Coverage: 44.2 square kilometers;
Population : 25,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Danxi Neighborhood 淡溪居委会 Dàn Xī Jū Wēi Huì Neighborhood
Ma′ao Village 马岙村委会 Mǎ ào Cūn Wēi Huì Village
Xilin Village 西林村委会 Xī Lín Cūn Wēi Huì Village
Tantou Village 潭头村委会 Tán Tóu Cūn Wēi Huì Village
Li′ao Village 里岙村委会 Lǐ ào Cūn Wēi Huì Village
Qiaodi Village 桥底村委会 Qiáo Dǐ Cūn Wēi Huì Village
Qiaowai Village 桥外村委会 Qiáo Wài Cūn Wēi Huì Village
Xiabuzhai Village 下埠宅村委会 Xià Bù Zhái Cūn Wēi Huì Village
Sunjiayang Village 孙家垟村 Sūn Jiā Yáng Cūn Village
Longchuan Village 龙川村委会 Lóng Chuān Cūn Wēi Huì Village
Sixi Village 寺西村委会 Sì Xī Cūn Wēi Huì Village
Donggaoqiao Village 东高桥村委会 Dōng Gāo Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Xishan Village 西山村委会 Xī Shān Cūn Wēi Huì Village
Pingyao Village 平瑶村委会 Píng Yáo Cūn Wēi Huì Village
Huangtang Village 黄塘村委会 Huáng Táng Cūn Wēi Huì Village
Maoyang Village 茅垟村 Máo Yáng Cūn Village
Jietou Village 街头村委会 Jiē Tóu Cūn Wēi Huì Village
Longtan Village 龙潭村委会 Lóng Tán Cūn Wēi Huì Village
Changqing Village 长青村委会 Cháng Qīng Cūn Wēi Huì Village
Shilongtou Village 石龙头村委会 Shí Lóng Tóu Cūn Wēi Huì Village
Fuhong Village 福虹村委会 Fú Hóng Cūn Wēi Huì Village
Xihu Village 西湖村委会 Xī Hú Cūn Wēi Huì Village
Longshun Village 龙顺村委会 Lóng Shùn Cūn Wēi Huì Village
Xingcheng Village 兴城村委会 Xīng Chéng Cūn Wēi Huì Village
Dongyang Village 硐垟村 Dǒng Yáng Cūn Village
Chiyankeng Village 赤岩坑村委会 Chì Yán Kēng Cūn Wēi Huì Village
Daitou Village 埭头村委会 Dài Tóu Cūn Wēi Huì Village
Tianyan Village 天雁村委会 Tiān Yàn Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Yuecheng Town [in Chinese] 乐成镇
Dajing Town [in Chinese] 大荆镇
Xianxi Town [in Chinese] 仙溪镇
Huwu Town [in Chinese] 湖雾镇
Yandang Town [in Chinese] 雁荡镇
Furong Town [in Chinese] 芙蓉镇
Qingjiang Town [in Chinese] 清江镇
Nantang Town [in Chinese] 南塘镇
Hongqiao Town [in Chinese] 虹桥镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12