Your Guide to China> Zhejiang Province>>Wenzhou Municipality>>Yueqing City >Dajing Town(浙江温州乐清市大荆镇)

Dajing Town, A division of Yueqing City,Zhejiang Province

In Chinese: 大荆镇
In Pinyin: Dà Jīng Zhèn ;
Administrative Division Code : 330382101;
Post Code : 325000;
Calling Code : 0577
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330382
Population : 58,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Jingdong Neighborhood 荆东居委会 Jīng Dōng Jū Wēi Huì Neighborhood
Shimen Neighborhood 石门居委会 Shí Mén Jū Wēi Huì Neighborhood
Ximen Neighborhood 西门居委会 Xī Mén Jū Wēi Huì Neighborhood
Jingnan Neighborhood 荆南居委会 Jīng Nán Jū Wēi Huì Neighborhood
Fengcun Village 冯村村委会 Féng Cūn Cūn Wēi Huì Village
Xiashantou Village 下山头村委会 Xià Shān Tóu Cūn Wēi Huì Village
Dongli Village 东里村委会 Dōng Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Jingdong Village 荆东村委会 Jīng Dōng Cūn Wēi Huì Village
Sanguanmiao Village 三官庙村委会 Sān Guān Miào Cūn Wēi Huì Village
Xiyi Village 西一村委会 Xī Yī Cūn Wēi Huì Village
Xi′er Village 西二村委会 Xī èr Cūn Wēi Huì Village
Xiaobaozhou Village 肖包周村委会 Xiāo Bāo Zhōu Cūn Wēi Huì Village
Jingnan Village 荆南村委会 Jīng Nán Cūn Wēi Huì Village
Shimen Village 石门村委会 Shí Mén Cūn Wēi Huì Village
Gaodi Village 高地村委会 Gāo Dì Cūn Wēi Huì Village
Zhehu Village 蔗湖村委会 Zhè Hú Cūn Wēi Huì Village
Ganling Village 干岭村委会 Gān Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Zhushan Village 珠山村委会 Zhū Shān Cūn Wēi Huì Village
Xianyangxie Village 仙垟谢村 Xiān Yáng Xiè Cūn Village
Yuhou Village 屿后村委会 Yǔ Hòu Cūn Wēi Huì Village
Donggualing Village 东瓜岭村委会 Dōng Guā Lǐng Cūn Wēi Huì Village
Xiagan Village 下干村委会 Xià Gān Cūn Wēi Huì Village
Xixia Village 西下村委会 Xī Xià Cūn Wēi Huì Village
Dayuan Village 大园村委会 Dà Yuán Cūn Wēi Huì Village
Yinchu′ao Village 隐处岙村委会 Yǐn Chù ào Cūn Wēi Huì Village
Xiaohongkeng Village 小洪坑村委会 Xiǎo Hóng Kēng Cūn Wēi Huì Village
Caijieshan Village 蔡界山村委会 Cài Jiè Shān Cūn Wēi Huì Village
Lizhaiji Village 李宅基村委会 Lǐ Zhái Jī Cūn Wēi Huì Village
Xitan Village 溪坦村委会 Xī Tǎn Cūn Wēi Huì Village
Qianxi Village 前溪村委会 Qián Xī Cūn Wēi Huì Village
Tongyang Village 桐阳村委会 Tóng Yáng Cūn Wēi Huì Village
Naoshuikeng Village 闹水坑村委会 Nào Shuǐ Kēng Cūn Wēi Huì Village
Yangtianhu Village 仰天湖村委会 Yǎng Tiān Hú Cūn Wēi Huì Village
Dieshi Village 叠石村委会 Dié Shí Cūn Wēi Huì Village
Longtan Village 龙滩村委会 Lóng Tān Cūn Wēi Huì Village
Tian′ao Village 田岙村委会 Tián ào Cūn Wēi Huì Village
Huangjia′ao Village 黄家岙村委会 Huáng Jiā ào Cūn Wēi Huì Village
Sizhoutang Village 泗洲堂村委会 Sì Zhōu Táng Cūn Wēi Huì Village
You′ao Village 油岙村委会 Yóu ào Cūn Wēi Huì Village
Jiufang Village 久防村委会 Jǐu Fáng Cūn Wēi Huì Village
Zhongzhuang Village 中庄村委会 Zhōng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Bairuo′ao Village 白箬岙村委会 Bái Ruò ào Cūn Wēi Huì Village
Gu′ao Village 谷岙村委会 Gǔ ào Cūn Wēi Huì Village
Nanyuan Village 南园村委会 Nán Yuán Cūn Wēi Huì Village
Lingjiao Village 岭脚村委会 Lǐng Jiǎo Cūn Wēi Huì Village
Shanghuatan Village 上花坦村委会 Shàng Huā Tǎn Cūn Wēi Huì Village
Houyangmen Village 后垟门村 Hòu Yáng Mén Cūn Village
Xiaohuatan Village 小花坦村委会 Xiǎo Huā Tǎn Cūn Wēi Huì Village
Shengzhaixia Village 盛宅下村委会 Shèng Zhái Xià Cūn Wēi Huì Village
Zhoushantou Village 舟山头村委会 Zhōu Shān Tóu Cūn Wēi Huì Village
Tiechang Village 铁场村委会 Tiě Chǎng Cūn Wēi Huì Village
Puwan Village 蒲湾村委会 Pú Wān Cūn Wēi Huì Village
Shengjiatang Village 盛家塘村委会 Shèng Jiā Táng Cūn Wēi Huì Village
Dahengpu Village 大横浦村委会 Dà Héng Pǔ Cūn Wēi Huì Village
Xiaohengpu Village 小横浦村委会 Xiǎo Héng Pǔ Cūn Wēi Huì Village
Zhonghuatan Village 中花坦村委会 Zhōng Huā Tǎn Cūn Wēi Huì Village
Shanwaicai Village 山外蔡村委会 Shān Wài Cài Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Yuecheng Town [in Chinese] 乐成镇
Xianxi Town [in Chinese] 仙溪镇
Huwu Town [in Chinese] 湖雾镇
Yandang Town [in Chinese] 雁荡镇
Furong Town [in Chinese] 芙蓉镇
Qingjiang Town [in Chinese] 清江镇
Nantang Town [in Chinese] 南塘镇
Hongqiao Town [in Chinese] 虹桥镇
Nanyue Town [in Chinese] 南岳镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12