Your Guide to China> Zhejiang Province>>Wenzhou Municipality>>Yueqing City >Beibaixiang Town(浙江温州乐清市北白象镇)

Beibaixiang Town, A division of Yueqing City,Zhejiang Province

In Chinese: 北白象镇
In Pinyin: Běi Bái Xiàng Zhèn ;
Administrative Division Code : 330382115;
Post Code : 325000;
Calling Code : 0577
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 浙C
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 330382
Area Coverage: 63.62 square kilometers;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Xiangdong Neighborhood 象东居委会 Xiàng Dōng Jū Wēi Huì Neighborhood
Xiangbei Neighborhood 象北居委会 Xiàng Běi Jū Wēi Huì Neighborhood
Xiangnan Neighborhood 象南居委会 Xiàng Nán Jū Wēi Huì Neighborhood
Bantang Village 坂塘村委会 Bǎn Táng Cūn Wēi Huì Village
Hongduqiao Village 洪渡桥村委会 Hóng Dù Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Xia′an Village 下安村委会 Xià ān Cūn Wēi Huì Village
Lu′ao Village 炉岙村委会 Lú ào Cūn Wēi Huì Village
Yinyu Village 印屿村委会 Yìn Yǔ Cūn Wēi Huì Village
Xiang′ao Village 项岙村委会 Xiàng ào Cūn Wēi Huì Village
Chengtian Village 城田村委会 Chéng Tián Cūn Wēi Huì Village
Ledong Village 乐东村委会 Lè Dōng Cūn Wēi Huì Village
Huangzhuang Village 黄庄村委会 Huáng Zhuāng Cūn Wēi Huì Village
Lingxi Village 岭西村委会 Lǐng Xī Cūn Wēi Huì Village
Ruili Village 瑞里村委会 Ruì Lǐ Cūn Wēi Huì Village
Zhao′ao Village 赵岙村委会 Zhào ào Cūn Wēi Huì Village
Gaodong Village 高东村委会 Gāo Dōng Cūn Wēi Huì Village
Gaozhong Village 高中村委会 Gāo Zhōng Cūn Wēi Huì Village
Gaoxi Village 高西村委会 Gāo Xī Cūn Wēi Huì Village
Xinhuang′ao Village 新皇岙村委会 Xīn Huáng ào Cūn Wēi Huì Village
Chenjiaqiao Village 陈家桥村委会 Chén Jiā Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Xinqiao Village 新桥村委会 Xīn Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Bailuyu Village 白鹭屿村委会 Bái Lù Yǔ Cūn Wēi Huì Village
Dongqiao Village 硐桥村委会 Dǒng Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Shen′ao Village 沈岙村委会 Shěn ào Cūn Wēi Huì Village
Houpanyang Village 后潘垟村 Hòu Pān Yáng Cūn Village
Shuangmiao Village 双庙村委会 Shuāng Miào Cūn Wēi Huì Village
Louqiao Village 楼桥村委会 Lóu Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Qianhuang Village 前黄村委会 Qián Huáng Cūn Wēi Huì Village
Sifang Village 四房村委会 Sì Fáng Cūn Wēi Huì Village
Sanfang Village 三房村委会 Sān Fáng Cūn Wēi Huì Village
Daxin Village 大新村委会 Dà Xīn Cūn Wēi Huì Village
Qizhai Village 七宅村委会 Qī Zhái Cūn Wēi Huì Village
Qianwuzhai Village 前五宅村委会 Qián Wǔ Zhái Cūn Wēi Huì Village
Shandong Village 山东村委会 Shān Dōng Cūn Wēi Huì Village
Houxicen Village 后西岑村委会 Hòu Xī Cén Cūn Wēi Huì Village
Qianxicen Village 前西岑村委会 Qián Xī Cén Cūn Wēi Huì Village
Xiaogang Village 小港村委会 Xiǎo Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Donghe Village 东河村委会 Dōng Hé Cūn Wēi Huì Village
Shanxia Village 山下村委会 Shān Xià Cūn Wēi Huì Village
Xiaofang Village 小方村委会 Xiǎo Fāng Cūn Wēi Huì Village
Zhongfang Village 中方村委会 Zhōng Fāng Cūn Wēi Huì Village
Qianfang Village 前方村委会 Qián Fāng Cūn Wēi Huì Village
Lianchitou Village 莲池头村委会 Lián Chí Tóu Cūn Wēi Huì Village
Wancang Village 万仓村委会 Wàn Cāng Cūn Wēi Huì Village
Dongyangtian Village 东垟田村 Dōng Yáng Tián Cūn Village
Zhongyangtian Village 中垟田村 Zhōng Yáng Tián Cūn Village
Shangyangtian Village 上垟田村 Shàng Yáng Tián Cūn Village
Wannan Village 万南村委会 Wàn Nán Cūn Wēi Huì Village
Wanming Village 万茗村委会 Wàn Míng Cūn Wēi Huì Village
Zhaojiadong Village 赵家硐村委会 Zhào Jiā Dǒng Cūn Wēi Huì Village
Dongxie Village 东斜村委会 Dōng Xié Cūn Wēi Huì Village
Xixie Village 西斜村委会 Xī Xié Cūn Wēi Huì Village
Xiaxiang Village 下庠村委会 Xià Xiáng Cūn Wēi Huì Village
Tu′ao Village 涂岙村委会 Tú ào Cūn Wēi Huì Village
Che′ao Village 车岙村委会 Chē ào Cūn Wēi Huì Village
Nan′ao Village 南岙村委会 Nán ào Cūn Wēi Huì Village
Shuitatou Village 水塔头村委会 Shuǐ Tǎ Tóu Cūn Wēi Huì Village
Tangshang Village 塘上村委会 Táng Shàng Cūn Wēi Huì Village
Baixiang Village 白象村委会 Bái Xiàng Cūn Wēi Huì Village
Qian′an Village 前岸村委会 Qián àn Cūn Wēi Huì Village
Qiancheng Village 前程村委会 Qián Chéng Cūn Wēi Huì Village
Heshen Village 河深村委会 Hé Shēn Cūn Wēi Huì Village
Chetou Village 车头村委会 Chē Tóu Cūn Wēi Huì Village
Shangliangqiao Village 商量桥村委会 Shāng Liáng Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Xiliuzhai Village 西刘宅村委会 Xī Líu Zhái Cūn Wēi Huì Village
Laizhai Village 赖宅村委会 Lài Zhái Cūn Wēi Huì Village
Hou′an Village 后岸村委会 Hòu àn Cūn Wēi Huì Village
Dagang Village 大港村委会 Dà Gǎng Cūn Wēi Huì Village
Lingmen Village 岭门村委会 Lǐng Mén Cūn Wēi Huì Village
Qianxizhang Village 前西漳村委会 Qián Xī Zhāng Cūn Wēi Huì Village
Zhongxizhang Village 中西漳村委会 Zhōng Xī Zhāng Cūn Wēi Huì Village
Houxizhang Village 后西漳村委会 Hòu Xī Zhāng Cūn Wēi Huì Village
Zhangwan Village 漳湾村委会 Zhāng Wān Cūn Wēi Huì Village
Shamen Village 沙门村委会 Shā Mén Cūn Wēi Huì Village
Wanglin Village 旺林村委会 Wàng Lín Cūn Wēi Huì Village
Tangxia Village 塘下村委会 Táng Xià Cūn Wēi Huì Village
Hejia Village 鹤浃村委会 Hè Jiā Cūn Wēi Huì Village
Malujiao Village 马路角村委会 Mǎ Lù Jiǎo Cūn Wēi Huì Village
Zhangjiawan Village 张家湾村委会 Zhāng Jiā Wān Cūn Wēi Huì Village
Baitawang Village 白塔王村委会 Bái Tǎ Wáng Cūn Wēi Huì Village
Xiyitou Village 西嶧头村 Xī Yi Tóu Cūn Village
Sanchonglu Village 三重炉村委会 Sān Chóng Lú Cūn Wēi Huì Village
Shuitan Village 水潭村委会 Shuǐ Tán Cūn Wēi Huì Village
Wangjiadian Village 王家店村委会 Wáng Jiā Diàn Cūn Wēi Huì Village
Jiangjiaqiao Village 蒋家桥村委会 Jiǎng Jiā Qiáo Cūn Wēi Huì Village
Jinlu Village 金炉村委会 Jīn Lú Cūn Wēi Huì Village
Qianxing Village 前星村委会 Qián Xīng Cūn Wēi Huì Village
Qiaoxia Village 桥下村委会 Qiáo Xià Cūn Wēi Huì Village
Daxing Catching Team Village 大星捕捞队村委会 Dà Xīng Bǔ Lāo Duì Cūn Wēi Huì Village
Baoyu Catching Team Village 豹屿捕捞队村委会 Bào Yǔ Bǔ Lāo Duì Cūn Wēi Huì Village
Yingcang Catching Team Village 盈仓捕捞队村委会 Yíng Cāng Bǔ Lāo Duì Cūn Wēi Huì Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Yuecheng Town [in Chinese] 乐成镇
Dajing Town [in Chinese] 大荆镇
Xianxi Town [in Chinese] 仙溪镇
Huwu Town [in Chinese] 湖雾镇
Yandang Town [in Chinese] 雁荡镇
Furong Town [in Chinese] 芙蓉镇
Qingjiang Town [in Chinese] 清江镇
Nantang Town [in Chinese] 南塘镇
Hongqiao Town [in Chinese] 虹桥镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12